ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

Komparaator

Komparaator on mõõteseade mõõdetava suuruse võrdlemiseks etalonsuurusega. On olemas optilisi, elektrilisi, pneumaatilisi jne komparaatoreid. Elektroonikas kasutatakse digitaalseid ja analoogkomparaatoreid.

                                               

Kontroll

Kontroll on objekti jälgimine eesmärgiga seda mõjutada. Kontroll on juhtimissüsteemi üks põhifunktsioone, mille käigus jälgitakse objekti olukorda ja juhitakse selle toimimist järgmistel eesmärkidel: objekti toimimises esinevate kõrvalekallete ki ...

                                               

Lineaarne programmeerimine

Lineaarseks programmeerimiseks nimetatakse programmi koostamist, milles kõik programmikäsud on üksteise järel reas ning nende täitmine toimub samas järjekorras. Lineaarset programmeerimist kasutatakse lihtsate automaatikaseadmete puhul.

                                               

Mahtuvustajur

Mahtuvustajur on tajur, kus muundatakse lineaarnihe või nurgamuutus kondensaatori mahtuvuse muutuseks. Plaatkondensaatori mahtuvus arvutatakse üldjuhul valemiga C = ε S δ, {\displaystyle C=\varepsilon \,{\frac {S}{\delta }},} kus ε {\displaystyle ...

                                               

Mitmelisidus süsteem

Mitmelisidus süsteem on selline automaatikasüsteem, kus mitme sisendi olekust sõltub mitme väljundi olek. Sellise süsteemi matemaatiline kirjeldamine on suhteliselt keerukas, kuna ühe väljundsuuruse kirjeldamiseks tuleb vaadelda mitut sisendsuurust.

                                               

Mittestabiilne loogikalülitus

Mittestabiilne loogikalülitus ehk impulsigeneraator on selline loogikalülitus, mille väärtus muutub nulli ja ühe vahel. Mittestabiilsed loogikalülitused genereerivad teatud sagedusega impulsse. Arvutites kasutatakse impulsigeneraatoreid seadmete ...

                                               

Modulatsiooniketas

Modulatsiooniketas on läbipaistvate piludega ketas, mis pöörlemisel sulgeb perioodiliselt valgusvoo pääsu fototajurile ning tekitab viimases perioodiliselt muutuva voolu. Pulsatsiooni sagedus on võrdeline ketta pöörlemiskiirusega, vooluimpulsside ...

                                               

Noonius

Noonius on mõõteriista või anduri täpsust suurendav vahend, millega saab täpsustada skaalajaotise murdosi. Elektrilistes andurites kasutatav noonius sarnaneb oma põhimõttelt mehaaniliste joonmõõtevahendite nooniusega. Noonius on nihutatavale raam ...

                                               

OpenHAB

OpenHAB on avatud lähtekoodiga automatiseerimisplatvorm, mis on loodud eri seadmete integreerimiseks ühte lahendusse. OpenHAB on kasutatav seadmetes, mis on võimelised käitama Java virtuaalmasinat ning on loodud tootjatest sõltumatuna. Seega on v ...

                                               

Optiline inkrementaalandur

Optiline inkrementaalandur on pöörlemise positsiooniandur. Optilise inkrementaalanduri põhielemendiks on inkrementaalketas, mis asetseb pöörleval võllil. Ketas on jaotatud paljudeks valgust läbilaskvateks ja mitteläbilaskvateks sektoriteks. Neid ...

                                               

Optiline tajur

Optiliste tajurite ehk fototajurite töö põhineb mitmesugustel fotoelektrilistel nähtustel, mida põhjustab nähtav või infrapunane elektromagnetkiirgus. Fotoelektilised nähtused on kvantnähtused, mis tekivad valguskvandi piisava energia korral. Gaa ...

                                               

Optopaartajur

Optopaartajur on tajur, mida kasutatakse diskreetsete valgussignaalide tuvastamiseks. Valgusvoo muudab diskreetseks elektriline või mehaaniline modulaator. Elektriline modulaator kujutab endast valgusvooallika tavaliselt valgusdioodi või laserdio ...

                                               

Otsejadaga hajaspektermodulatsioon

Otsejadaga hajaspektermodulatsioon on üks hajasspektermodulatsiooni alaliik, mille korral hajutatakse signaal samal ajal üle palju laiema sagedusriba, kui minimaalseks infoedastuseks vaja läheks, ning sealjuures jääb signaali energia enne ja pära ...

                                               

Paindtootmine

Paindtootmine on automatiseeritud tööstuslik väikesaritootmine, mille puhul saab operatsioone ja tehnoloogiat kergesti muuta. Tööoperatsioonide paindlikkust võimaldab paindtootmismoodulite ja paindtootmisseadmete kasutamine. Tehnoloogilise paindl ...

                                               

Paindtootmismoodul

Paindtootmismoodul on paindtootmissüsteemi väikseim iseseisev üksus, mis põhineb universaalseil programmjuhtimisega tehnoloogiaseadmeil ning on ette nähtud paljude eri toodete valmistamiseks. Paindtootmismoodul koosneb tööpingist, detailide ja tö ...

                                               

Paindtootmissüsteem

Paindtootmissüsteem on paindtootmise põhimõttel organiseeritud tootmisüksus, mis sisaldab mitmeid erinevate ülesannetega juhtsüsteeme. Üks või enam paindlikku automaatpingisüsteemi moodustavad paindtootmissüsteemi.

                                               

Pangaautomaat

Pangaautomaat ehk sularahaautomaat on elektrooniline telekommunikatsiooniseade, mis võimaldab finantsasutuste klientidel igal ajal teha finantstehinguid, nagu näiteks sularaha väljavõtt, hoiused, rahaülekanne, kontoteabe hankimine, seda pangaga o ...

                                               

PI-regulaator

Proportsionaal-integraalregulaatoris on ühendatud paralleeltööle P- ja I-regulaatorid. Kui regulaatori sisendsignaali hälve on muutumatu, siis väljundsignaal ja reguleerimisseadme asend sõltuvad järgmistest asjaoludest: proportsionaalregulaatori ...

                                               

Positsioonreguleerimine

Positsioonreguleerimine on katkev automaatreguleerimine, kus regulaatori väljundsuurus muutub hüppeliselt nulli ja maksimumi vahel või astmeliselt. Positsioonreguleerimine võib olla kahe-, kolme- või mitmepositsiooniline. Kolme- või mitmepositsio ...

                                               

Programmjuhtimine

Programmjuhtimine on tehnoloogilise protsessi või seadme juhtimine varemkoostatud eeskirja järgi. Programm esitatakse pidevakujulise joonisena filmilindil või paberil, šablooni abil või muul viisil või diskreetsena kodeeritult perfokaardil, magne ...

                                               

Proportsionaalregulaator

Proportsionaalregulaator on staatilise toimega automaatregulaator, mille väljundsuurus muutub sisendsignaaliga võrdeliselt. Proportsionaalregulaator on pidevatoimeline regulaator, mis muudab täiturseadme asendit sujuvalt. Nii näiteks saame kolmep ...

                                               

Rahvusvaheline Automaatjuhtimise Föderatsioon

Rahvusvaheline Automaatjuhtimise Föderatsioon on rahvusvaheline föderatsioon, mis hõlmab 52 rahvuslikku automaatjuhtimise komiteed. IFAC asutati 1957.

                                               

Reguleerimine (tehnika)

Reguleerimiseks nimetatakse süsteemi väljundsuuruse sihipärast muutmist vastavalt etteantud programmile. Reguleerimine võib toimuda kas käsitsi või automaatselt. Esimesel juhul muudab reguleeritavat suurust inimene, teisel juhul teeb seda vastava ...

                                               

Releetajur

Releetajur ehk diskreetse toimega tajur on tajur, mis pideva sisendsuuruse toimel muudab hüppeliselt oma väljundit. Tavaliselt on väljundil kaks võimalikku olekut: olek "0" ja olek "1". Seepärast on tegemist ühebitiste ehk binaarsete tajuritega. ...

                                               

Reostaatandur

Reostaatandur on andur, millega mõõdetakse siirdeid. Neis kasutatakse reostaadi takistuse sõltuvust liuguri asendit määravast mitteelektrilisest suurusest, näiteks vedeliku tase, mingi detaili siire vms.

                                               

Resolver

Resolver ehk pöördtrafo on pöörlemise positsiooniandur. Ta kujutab endast kõrgsageduslikku pöördtrafot, mille primaarmähis on istutatud pöörleva masina võllile ja sekundaarpoolel on kaks mähist, mis on nihutatud üksteise suhtes 90 kraadi. Primaar ...

                                               

Riistvaraline programmeerimine

Riistvaraline programmeerimine on selline programmeerimine, kus vastava programmi järgi ühendatakse juhtimiseks kasutatavad lülitid ja releed omavahel juhtmetega mingit kindlat funktsiooni täitvaks seadmeks. Süsteem toimib vastavalt elementidevah ...

                                               

Suletud süsteem (küberneetika)

Suletud süsteem ehk suletud kontuuriga süsteem ehk suletud juhtimissüsteem ehk suletud kontuuriga juhtimissüsteem on mingisuguse protsessi või masina juhtimine, kasutades seejuures tagasisidet. Protsessi juhitakse vea järgi ehk sõltuvalt erinevus ...

                                               

Termostaatventiil

Termostaatventiil on otsetoime temperatuuri proportsionaalregulaator, mis hoiab ruumi temperatuuri soovitud väärtusel, sõltumata ilmastiku muutumisest ja ruumis tekkivast soojuse lisakadudest või lisasoojusest, milleks võib olla tuuletõmbus, päik ...

                                               

Termotakistustajur

Termotakistustajur on tajur, mille töö põhineb metallide ja pooljuhtide elektrilise takistuse muutumisel sõltuvalt temperatuurist. Takistuse ja temperatuuri vaheline sõltuvus R = f on paljude materjalide korral väga stabiilne ning suures ulatuses ...

                                               

Tootmise automatiseerimine

Tootmise automatiseerimine on mehhanismide, seadmete, mehhaniseeritud protsesside jms. ühendamine terviklikuks süsteemiks, milles energia, materjalide ja informatsiooni hankimine, töötlemine ja edastamine toimub inimese vahetu osavõtuta. Tootmise ...

                                               

Tootmise hierarhiline juhtimine

Tootmise hierarhiline juhtimine on tootmise selline juhtimine, mis toimub mitmel eri tasandil. Selline juhtimine kujutab endast piltlikult püramiidi, mis sisaldab eri suunitluse ja ülesandega juhtimistasandeid.

                                               

Tugipunkt (CNC)

Tugipunktiks nimetatakse CNC pinkidega töödeldavate detailide selliseid punkte, kus muutuvad kas lõikeriista suund või liikumise funktsioon. CNC pinkide programm kirjeldab kuidas toimub liikumine ühest tugipunktist teise. Liikumise kirjeldamiseks ...

                                               

Universaalne loogikalülitus

Universaalne loogikalülitus on mitmeotstarbeline loogikalülitus, mille abil realiseeritakse suvalisi binaarloogika funktsioone. Universaalseteks loogikalülitusteks on kommutaatorid, programmeeritavad loogilised maatriksid ja mälud. Ühetaolise ja ...

                                               

Ülekandefunktsioon

Ülekandefunktsioon on avaldis, mis seob lineaarse süsteemi väljundsuuruse tema sisendsuurusega. Ülekandefunktsiooni võib esitada sõltuvalt ajast või sagedusest. Autuomaatjuhtimissüsteemide ja nende lülide matemaatilisel kirjeldamisel esitatakse ü ...

                                               

Auto

Auto on lühend sõnast automobiil, mis tuleneb kreekakeelsest sõnast autos, ise ja ladinakeelsest sõnast mobilis, liikuv. Auto on vähemalt kolmerattaline ja kaheteljeline mootorsõiduk reisijate või veoste vedamiseks rööpmeta teedel või maastikul. ...

                                               

Pistikhübriidsõiduk

Pistikhübriidsõiduk ehk laetav hübriidelektriauto on elektrimootori ja akuga sõiduvahend, mida saab laadida välisest toiteallikast ja ühtlasi on olemas sisepõlemismootor, mis kasutab kütusena bensiini. Harvemini kasutatakse kütuseks diislikütust. ...

                                               

Autolammutuskoda

Autolammutuskoda on töökoda, kus lammutatakse autosid ja kaubeldakse nende töökõlblike osadega. Romula on ka autolammutuskoja juures olev maa-ala, kus lammutamisele minevad autod asuvad. Näiteks USAs tuleb igal aastal lammutada umbes 12 miljonit ...

                                               

Autotööstus

Autotööstus on autosid ja muid maismaal liikuvaid mootorsõidukeid tootev tööstusharu. Autotööstus konstrueerib, arendab, toodab, turustab ja müüb mootorsõidukeid. See on saadava tulu põhjal üks maailma tähtsamaid majandussektoreid. Autotööstus ei ...

                                               

Bertone

Bertone on Itaalia autodisaini- ja kerefirma ning ühtlasi autotootja. Torinos asuv ettevõte asutati 1912. aastal Carozzeria Bertone nime all Giovanni Bertone poolt. Pärast teist maailmasõda võttis firma üle disainer Nuccio Bertone ja firma jagati ...

                                               

Hüdrotransformaator

Hüdrotransformaator ehk hüdrotrafo on hüdrauliline seade pöördemomendi muutmiseks. Pöördemomenti saab muuta 2–3 korda. Trafot kasutatakse näiteks automaatkäigukastides. Autodes kannab hüdrotrafo pöördemomendi mootorilt üle automaatkäigukasti plan ...

                                               

Kiirtee

Kiirtee on kiirteemärkidega tähistatud spetsiaalselt mootorsõidukite liikluse jaoks rajatud tee, mis ei teeninda teega külgnevaid kinnistuid, millel on kummagi sõidusuuna jaoks eraldatud sõiduteed ja kus ei ole ühel tasandil ristumisi tee, raudte ...

                                               

Leopard (auto)

Leopard on Poola luksussportauto, mida toodab Mieleci linnas asuv ettevõte Leopard Automobile. Auto projekteerimine algas 1995. Esimene auto valmis 2003. aasta novembris. Autot esitleti 2005. aastal Pariisis. Esimesed autod müüdi 2005. aasta lõpu ...

                                               

Maantee

Omandivormi järgi jaotuvad maanteed Eestis riigi-, valla- ja eramaanteedeks, sellest tulenevalt vastutab tee haldamise ning hoolduse eest ka vastav omanik – riigimaanteed Transpordiamet, vallamaanteed kohalik omavalitsusüksus ja eramaanteed eraom ...

                                               

Offroad

Offroad on sõitmine teekatteta maapinnal. Motospordialana on see võidusõit, kus spetsiaalsed maastikuautod võistlevad raskel maastikul. Eesmärgiks on jõuda esimesena finišisse. Et maastik on valitud võimalikult keeruline, siis parandatakse autosi ...

                                               

Otsesissepritse

Otsesissepritse on patenditud otsene kütuse sissepritsesüsteem, mille on välja arendanud Volkswagen AG. See on kasutusel ka luksus-tütarettevõttes Audi AG. See võeti esimest korda kasutusele aastal 2000, kui Volkswagen tutvustas 1.4-liitrist stra ...

                                               

Perodua Kancil

Perodua Kancil on Malaisias toodetav sõiduauto. Autot toodab alates 1993. aastast Perusahaan Otomobil Kedua. Perodua Kancil on 5-ukseline luukpäraga sõiduk. Autot turustati 2000–2006 ka Suurbritannias ja Indoneesias. Kancilil on 660 cm 3 või 850 ...

                                               

Pidurivedelik

Pidurivedelik on hüdroõli liik, mida kasutatakse hüdropidurites. Hüdropidurid on kasutusel sõiduautodel, paljudel mootorratastel, kaubikutel ja teistel sõidukitel. Autodel on praegu kasutusel pidurivedelikud koondnimetusega DOT, mida on mitut tüü ...

                                               

Stabilisaatorvarb

Stabilisaatorvarb on auto vedrustuse osa, mille eesmärgiks on vähendada auto kere kaldumist kurvides või teekonaruste tõttu. Stabilisaatorvarb asub auto pikiteljega risti ja on auto kerega ühendatud läbi pukside. Selline ühendus võimaldab varva p ...

                                               

Sõiduauto

Sõiduauto on väiksem reisijate ja nende vähese käsipagasi vedamiseks mõeldud auto. Eesti liiklusseaduse kohaselt loetakse sõiduautoks autot, milles on lisaks juhikohale kuni 8 kohta reisijatele; suuremad reisijaveoks mõeldud sõidukid klassifitsee ...