ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140
                                               

Infoarhitektuur

Infoarhitektuur on termin, mida kasutatakse mingi süsteemi kirjeldamiseks – kuidas on informatsioon grupeeritud, milline on süsteemi struktuur ja selles navigeerimise viisid ning milline on süsteemis kasutatav terminoloogia. Käesolev artikkel kes ...

                                               

Infokihistumine

Infokihistumine on ühiskonnagruppide erinevus nende infooskuste ja infole ligipääsu alusel. Selle üks vorme on digilõhe, infoühiskonnas tekkinud erinevus ühelt poolt internetile vaba ligipääsuga ning selle võimalusi kasutada oskavate ning teiselt ...

                                               

Informatsioon

Informatsiooni all on algselt mõistetud ja mõistetakse üldkeeles ka praegu inimesele mõeldud andmeid ja teateid. Selles tähenduses nimetatakse informatsiooni ka teabeks või infoks. Eri valdkondade terminoloogias võib terminil "informatsioon" olla ...

                                               

Kooditähis

Koodtähis on tähte või muud märki asendav kokkuleppeline sümbol informatsiooni salvestamise, töötlemise ja säilitamise hõlbustamiseks. Koodtähiste moodustamise reeglid lepitakse tavaliselt kokku leppemärgisüsteemi abil ja koodtähised esitatakse k ...

                                               

Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. Teabenõue puudutab asutuses olemas oleva dokumendi või muu teabe nii paberil kui digitaalkujul väljastamist. Teabenõudega või ...

                                               

Teadmusbaas

Teadmusbaas on meetod keerulise struktureeritud ja struktureerimata info talletamiseks arvutisüsteemides. Teadmusbaas erineb andmebaasist selle poolest, et tegu pole ühtse hierarhilise struktuuriga andmete kogumiga, vaid teadmusbaasi salvestataks ...

                                               

Tekstikaeve

Tekstikaeve ehk tekstikaevandamine on automaatne protsess, millega eraldatakse tekstiandmetest mittetriviaalset informatsiooni ja kasulikke teadmisi. Selle käigus kogutakse struktureerimata loomuliku keele tekste, mille analüüsimiseks viiakse nee ...

                                               

Veebi kasutamise andmekaeve

Veebi kasutamise andmekaeve on protsess, mis põhinedes veebikasutajate veebikäitumise kohta käival informatsioonil, sõelub veebiserveri logist välja kasuliku informatsiooni. Veebikaeve viitab andmekaevetehnikatele veebis. Veebi kasutamise andmeka ...

                                               

Wikidata

Wikidata on vabatahtlike kaastööliste koostöös toimetatav teadmusbaas, mis on mõeldud olema Vikipeedia ja sõsarprojektide ühiselt jagatud andmeallikas. Kuna baasis olevad andmed litsentsitakse avalikku omandisse, siis on Wikidata piiramatult kasu ...

                                               

Ülemontoloogia

Ülemontoloogia on infoteaduses selline ontoloogia, mis koosneb üldistest mõistetest, mis on ühised paljudele kitsama valdkonna ontoloogiatele. Ülemontoloogia eesmärk on pakkuda süsteemi madalama taseme ontoloogiate ühildamiseks ning ülemontoloogi ...

                                               

XBRL

XBRL on XML-põhine infoedastusplatvorm, mis on mõeldud äri- ja rahandusinfo edastamiseks, töötlemiseks ning analüüsimiseks. See on avatud standard, mille kasutajatelt ei nõuta litsentsitasu. XBRL-i kasutamisel ja aruannete struktureeritud esitami ...

                                               

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia ehk IT on rakendusteadusharu, mis kasutab arvuteid või arvutisüsteeme informatsiooni kogumiseks, talletamiseks, töötlemiseks ja edastamiseks. Infotehnoloogia seisneb tarkvara kasutamises riistvaralise tegevuse juhtimisel.

                                               

Andmetöötlus

Andmetöötlus on andmete sihipärane toimetamine, mille eesmärk on teadmiseni jõudmine. Andmetöötluse toimingud on: kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasu ...

                                               

Arvutikaitse

Arvutikaitse all mõeldakse peamiselt tegevusi, mille eesmärgiks on arvuti omaniku tahte vastase tegevuse kõrvaldamine: nuhkvaravastaste arvutiprogrammide rakendamine; tulemüüri kujundavate arvutiprogrammide rakendamine. arvutiviiruste vastaste ar ...

                                               

Avaandmed

Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud. Avaandmete valdkonnas on kasutusel ka mõisted avaliku sektori avaandmed ning andmekogude avaa ...

                                               

Avatud teadmus

Mitte segi ajada mõistega avatud teadus inglise open science Avatud teadmus on vabakultuuri teosed, millele pääseb vabalt ligi, mida saab vabalt kasutada, täiendada ning jagada, seadmata piiranguid muuks kui teadmuse allikapärasuse ja avatuse tag ...

                                               

Bitikiirus

Bitikiirus ehk andmekiirus ehk andmeedastuskiirus on telekommunikatsioonis, infotehnoloogias ja informaatikas kasutatav mõõtühik, mis väljendab ajaühiku jooksul teisaldatavate või töödeldavate bittide arvu. Bitiedastuskiirust väljendatakse bittid ...

                                               

Conway seadus

Conway seadus on nimetatud arvutiteadlase Melvin Conway järgi, kes tutvustas ideed 1967. aastal. Seaduses märgitakse, et "organisatsioonid, mis loovad süsteeme, loovad neid reeglina koopiana iseenda kommunikatsiooniliinidest ja struktuurist." – M ...

                                               

Digiretsept

Digiretsept on elektrooniline ravimiretsept, mille arst kirjutab patsiendile välja arvutis. Digiretsept saadetakse arsti arvutist interneti teel otse retseptikeskusesse. Ravimi saab patsient apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Teisele isi ...

                                               

Digitaalne kihistumine

Digitaalne kihistumine on ühiskonnaliikmete eristumine selle järgi, millisel määral nad oskavad infotehnoloogilisi lahendusi kasutada ja on selleks motiveeritud, saades neist kasu oma igapäevaelu parandamisel. Digitaalne kihistumine on digitaalse ...

                                               

E-andmevahetus

E-andmevahetus ehk EDI on struktureeritud andmete elektroonne ülekanne kokkulepitud sõnumistandardite abil ühelt arvutisüsteemilt teisele inimese minimaalse sekkumisega. Vallaste e-teatmiku kohaselt on elektronandmevahetus organisatsioonide ettev ...

                                               

E-juhtimine

E-juhtimine on tehnoloogiliselt vahendatud sotsiaalse mõjutamise protsess, et tuua esile muutusi hoiakutes, tunnetes, mõtlemises, käitumises, ja tulemuslikkuses üksikisikute, rühmade või organisatsioonide sees, et suunata neid saavutama teatud ee ...

                                               

E-majandus

Elektrooniline majandus ehk e-majandus on majandustegevus, mis põhineb digitaalsetel tehnoloogiatel. Lisaks tarkvara arendamisele ja müügile hõlmab see ka e-äri ja e-kaubandust. Makseid toodetud kaupade ja teenuste eest sooritatakse sageli e-rahaga.

                                               

Ekraanisalvestus

Ekraanisalvestus on arvutiekraanil kuvatava salvestamine digitaalseks videoks ja see sisaldab tihti ka pealeloetud teksti. Ekraanisalvestuse puhul kasutatav ingliskeelne termin screencast sarnaneb väga terminiga screenshot kuvatõmmis. Esimest kas ...

                                               

Häkker

Häkker on arvutispetsialist või huviline, kes tegeleb arvutisüsteemide uurimise, arendamise ja parendamisega. Tänapäeval on enamik häkkereid seotud vaba tarkvara arendamisega. Populaarsust kogub rahvaliikumine Anonymous, kelle eesmärgiks on kaota ...

                                               

Infojuhtimine

Infojuhtimine on erinevates vastastikes seostes olevate teabe hankimise, loomise, organiseerimise, jagamise ja kasutamise protsesside võrgustiku juhtimine, mis ühtse jätkuva protsessina võimaldab organisatsioonil kohaneda oma eesmärkide ja välisk ...

                                               

Infotehnoloogiaõigus

Infotehnoloogiaõigus on õigusharu, mille eesmärk on pakkuda õiguslikku raamistikku infotehnoloogiliste vahendite, teenuste ja taristu õiguspäraseks kasutamiseks. Pragmaatilisest seisukohast võib informatsiooni mõista maksustatud teenuste ja toimi ...

                                               

Kasutaja

Kasutaja on inimene, kes kasutab arvutit või internetiteenust. Kasutajad tavaliselt kasutavad süsteemi või tarkvara toodangut ilma, et nad teaks, kuidas see tegelikult töötab. Kogenumad kasutajad kasutavad arenenud omadusi programmidel, selleks e ...

                                               

Kasutajanimi

Kasutajanimi on arvutisüsteemi või võrguteenuse kasutaja nimi, mille valib tavaliselt kasutaja. Kasutajanimi koos parooliga moodustab kasutajakonto. Kasutajanimeks võib kasutaja valida oma pärisnime ees- ja/või perekonnanime või pseudonüümi varju ...

                                               

Klassifikaator

Klassifikaator ehk liigiti on klassifikatsiooniks ehk liigituseks kasutatav aparaat, liigitusskeem või muu liigitusvahend. Klassifitseerimisel jaotatakse objektid kindlate tunnuste alusel rühmadesse klassidesse, gruppidesse nii, et iga objekt kuu ...

                                               

Klient (infotehnoloogia)

Klient on infotehnoloogias serverilt jaosteenuseid saav funktsionaalüksus. Klient võib olla kas riistvara või tarkvara, mis kasutab serveri poolt kättesaadavaks tehtud teenust. Server võib olla teine arvuti, mille kaudu klient võtab ühendust arvu ...

                                               

Kontrolljälg

Kontrolljälg on dokumentide ja metaandmete töötluskäigu kontrolli ja dokumendihaldussüsteemi sisu taastamist võimaldav turvalogi. Kontrolljälge määratletakse kui kirjet, mis näitab, kes on arvutisüsteemi kasutanud, millal toimus sisselogimine ja ...

                                               

Liivakast (infotehnoloogia)

Vikipeedia testimislehe kohta vaata Vikipeedia:Liivakast. Liivakast on infotehnoloogias rakenduse osa, kus kasutajad saavad rakendust katsetada, nii et nende tegevuse tagajärjed ei mõjuta rakenduse üldist tööd. Taoline liivakast on ka Vikipeedial ...

                                               

Moorei seadus

Moorei seadus põhineb arvutiriistvara ajalool ning ütleb, et mikrokiibil olevate transistoride arv kahekordistub iga kahe aasta järel. Seadus on nimetatud Inteli kaasasutaja Gordon E. Moore järgi, kes kirjeldas seda trendi oma 1965. aastal avalda ...

                                               

Nutileping

Nutileping ehk lepingumonitor on arvestusraamatu kirje, mis esitab mingit kasutajatevahelist lepingut. Nutilepingud võimaldavad kasutajatel luua ja kinnitada digitaalseid lepinguid ning jõustada ja kontrollida nende lepingute täitmist. Nutileping ...

                                               

Nutilinn

Tark linn ehk nutikas linn ehk nutilinn on arenguvisioon integreerida linnas mitut info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust, et turvaliselt juhtida linna osasid - linna vara, kohalike osakondade infosüsteeme, koole, raamatukogusid, transpor ...

                                               

OLAP-andmekuup

OLAP-andmekuup on väljavõte mitmemõõtmelisest andmestikust. OLAP ingl online analytical processing ehk sidustöötlus on mitmemõõtmeline reaalaja andmetöötlus. OLAP võimaldab ulatuslikke andmebaase organiseerida ja tänu sellele koondada andmeid kuj ...

                                               

One Laptop per Child

One Laptop per Child ehk OLPC on USA mittetulundusühingu One Laptop per Child Association, Inc. projekt, mis keskendub arengumaade laste tarvis odavarvuti väljatöötamisele.

                                               

Orkestratsioon (infotehnoloogia)

Orkestratsioon on infotehnoloogias arvutisüsteemide ja tarkvara automatiseeritud seadistamine, koordineerimine ja haldamine. Selle saavutamiseks on mitmesuguseid tarkvarapakette, näiteks Ansible, Puppet, Salt, Terraform ja Kubernetes.

                                               

Platvorm (infotehnoloogia)

Platvorm on infotehnoloogias arvuti riistvara arhitektuur ja tarkvaraline baas, mis koos võimaldavad kasutada rakendustarkvara. Platvorm koos rakendustarkvaraga moodustab arvutisüsteemi. Riistvaraplatvorm ehk platvormi riistvaraline osa on füüsil ...

                                               

Pöördprojekteerimine (tarkvara)

Pöördprojekteerimine on tarkvara masinkoodi või muu käitatava koodi analüüsimine selle tööpõhimõtete või sisemise loogika tuvastamiseks. Pöördprojekteerimist kasutatakse vana tarkvara paikamiseks ja ühilduvuse loomiseks, pahavara analüüsimiseks v ...

                                               

Raal-tehnoanalüüs

Raal-tehnoanalüüs on arvuti toel inseneriteaduse valdkonda kuuluvate ülesannete lahendamine ; arvuti toel masinate ja seadmete projekteerimine.

                                               

Sagedushüplemine

Sagedushüplemine, ka sagedushüpitamine on raadiosignaali edastamise viis, kus kasutatakse fikseeritud ribalaiusega signaali saatesageduse kiiret muutmist. Sageduse muutmine toimub pseudojuhusliku algoritmi alusel. Sageduse muutmise järjekord on t ...

                                               

Seisundidiagramm

Seisundidiagramm ehk olekudiagramm on infotehnoloogias kasutatav diagramm, mis kirjeldab süsteemis toimuvate sündmustega põhjustatud objekti seisundi muutmist.

                                               

Silicon Valley

Silicon Valley on USA-s California osariigis San Francisco lahe kagu- ja lõunakaldal asuv piirkond. Hõlmab Santa Clara oru ja San Francisco poolsaare lõunaosa. Mitteametlik keskus on San Jose. Nime võttis kasutusele ajakirjanik Don C. Hoefler 197 ...

                                               

Sisselogimine

Sisselogimine on toiming sisenemiseks arvuti operatsioonisüsteemi või valitud võrgukeskkonda. Arvutisse logimiseks on enamasti vaja sisestada parool, võrgukeskkonda sisenemiseks kasutajanimi ja parool. Nende andmete alusel toimub autentimine ja k ...

                                               

Suurandmed

Suurandmed on andmed, mis on sedavõrd suure mahuga või keerulised, et nende töötlemiseks ei piisa tavapärastest vahenditest ja ressurssidest. Andmete maht on aasta-aastalt järjest kasvanud, seejuures ületas digitaalselt talletatud andmete osakaal ...

                                               

Terviklus

Andmete terviklus on oluline mõiste infotehnoloogias ning ühtlasi infoturbe üks kolmest põhimõistest. Terviklus tähendab andmete pärinemist autentsest allikast ning veendumust, et need pole hiljem muutunud ja/või neid pole hiljem volitamatult muu ...

                                               

Videokoosolek

Videokoosolek ehk visuaalne kaugkohtumine ehk videokonverents võimaldab mitte samas ruumis viibivatel osavõtjatel reaalajas suhelda, kasutades selleks televiisorit, videokaamerat ja mikrofoni/kõlarit. Esimesed kasutatavad lahendused meenutasid pi ...

                                               

Vorming

Vorming on andmete esitus-, struktureerimis- ja paigutusviis, nt teksti asetus ja ilme dokumendis, samuti andmete kuju, liigendus- ja paigutusviis failis. Andmekandja nt mälupulga salvestamiseks ettevalmistamine ingl formatting on vormindamine mi ...