ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

Emantsipatsioon

Emantsipatsioon tähistab ebasoodsas olukorras oleva ühiskonnagrupi teekonda poliitiliste õiguste või võrdsuse saavutamise poole. Termin tuleneb ladinakeelsest fraasist ēx manus capere. Õigekeelsussõnaraamatus on emantsipatsiooni tähenduseks antud ...

                                               

Erahuvi

Erahuvi on üksikisikute, kogukondade, äriühingute või teiste huvirühmade taotlused saada kasu ja hüvesid. Mõnikord erahuvi kattub üldsuse ja/või avaliku sektori huviga, mõnikord võib aga neile ka vastanduda, põhjustades konflikte ja korruptsiooni.

                                               

Filiaal

Filiaal ehk haruosakond on ettevõtte, organisatsiooni või asutuse osakond, mis enamasti paikneb ettevõtte põhitegevuskohast geograafiliselt eemal.

                                               

Heaoluühiskond

Heaoluühiskond on üks sotsiaalriigi lahenditest, kus on saavutatud kõrge elatustase ja kodanike sotsiaalne turvalisus. Heaoluühiskonna mõiste kasutamine on tänapäeva maailma iseloomustamisel väga tähtis. Paljude riikide valitsused püüdlevad eesmä ...

                                               

Huvirühm

Huvirühm ehk huvigrupp ehk sidusrühm ehk survegrupp on ühiskonnas füüsiline isik, füüsiliste isikute kogum, juriidiline isik või mitteformaalne ühendus, kellel on selgelt väljendatud huvid otsustatavas valdkonnas, kes on mingil viisil seotud ming ...

                                               

Identiteet

Identiteet on omaduste hulk, mis teevad objekti unikaalseks võrreldes teiste objektidega. Samuti saab identiteeti käsitleda kui teadmist endast sotsiaalsetes olukordades ja suhetes. Näiteks kuulumine rahvusesse, vähemusgruppi, teatud kollektiivi, ...

                                               

Inimarengu indeks

Inimarengu indeks on riikide võrdlemisel kasutatav statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase. Indeks võimaldab võrrelda inimeste elukvaliteeti riigiti. Indeks on loodud majandusteadlaste Mahbub u ...

                                               

Intiimsuhted

Intiimsuhted on väga lähedased, usalduslikud, puhtisiklikud, eraelulised, teiste eest varjatud suhted. Intiimsuhted haaravad ka romantilisi suhteid, armusuhteid, erootilisi ja seksuaalsuhteid.

                                               

Kaasamine

Kaasamine - kodanikuühiskonna üks toimimisvorme - kodanikuühenduse liikmeskonna või sihtrühma paremini rakendamine või aktiveerimine oma eesmärkide teostamisel ja nende üle otsustamisel; avaliku võimu või äriettevõtete tegevus, mille sihiks on an ...

                                               

Kampaania

Kampaania on teataval ajavahemikul eriti esiplaanile tõstetav ning kõigi võimalike jõududega sooritatav töö. Kampaania võib olla näiteks poliitilise eesmärgiga valimiskampaania või millegi reklaamimiseks reklaamikampaania. Nõukogude Liidus räägit ...

                                               

Kodu

Kodu on alaline elukoht või pelgupaik. Kui kodu all peetakse silmas maja või korterit, on see tavaliselt paik, kus inimene või perekond saab puhata ning hoida oma isiklikku vara. Enamikus tänapäeva kodudest on hügieeniruumid ja koht toiduvalmista ...

                                               

Kommunitarism

Kommunitarism on poliitiline ideoloogia, mis otsib tasakaalu üksikisiku õiguste ja kogukonna ühishuvi vahel. Kuigi kogukonnaks võib pidada ka perekonda, mõistetakse seda tavaliselt laiemas tähenduses territoriaalse või vajadusest lähtuva ühenduse ...

                                               

Kooselu

Kooselu on üldmõiste, mis hõlmab nii traditsioonilist abielu kui ka teisi ühiselu vorme nagu vabaabielu, külastusabielu, samasooliste partnerlus ja muud. Kooselu on ametlikult registreeritud abielu või selle sarnane püsiv paarisuhe või polügaamne ...

                                               

Kuuluvusvajadus

Kuuluvusvajadust peetakse üheks fundamentaalsemaks vajaduseks, mis ajendab inimesi sõlmima ja hoidma kestvaid, positiivseid ja olulisi interpersonaalseid suhteid. Soov olla teistega sotsiaalselt seotud on inimesele eluliselt oluline, kuna tagab h ...

                                               

Küla

Küla on väike maa-asula, mille moodustavad üksteisega lähestikku asuvad talud või elamud. Küla elanikud tegelevad valdavalt põllumajanduse, metsanduse või kalapüügiga, kuid tänapäeval käiakse külast tööl ka väljaspool. Eri maades on kasutusel eri ...

                                               

Leibkond

Leibkond on majapidamisüksus, mille moodustavad ühise eelarvega ja koos majapidamisotsuseid langetavad inimesed. Leibkond võib koosneda ka ainult ühest inimesest. Statistikaameti järgi on leibkond "ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad to ...

                                               

Leviraat

Leviraat on paljudele rahvastele omane olnud ja mõnel pool praegugi levinud tava, mille järgi abielumehe surma puhul abiellub lesega ta vend või mõni muu lähisugulane. Sageli on tingimuseks see, et lesel ei ole lapsi. Leviraatabielust sündinud la ...

                                               

Makrokeskkond

Makrokeskkond on mõiste, mis tähistab kogu majandust ja ühiskonda mõjutavaid tegureid. Makrokeskkond hõlmab majanduslikke, demograafilisi, poliitilisi, kultuurilisi, tehnoloogilisi ja sotsiaalseid tegureid. Poliitiline keskkond – poliitilised muu ...

                                               

Mikrokeskkond

Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa, mille moodustavad tarbijad/kliendid, toorainega varustavad ettevõtted ning konkureerivad ettevõtted ehk siis kõik, kellega ettevõte seotud on. Mikrokeskkona tegureid rühmitatakse viide rühma: regulaatorid – et ...

                                               

Moderniseerimine

Moderniseerimine ehk nüüdisajastamine on traditsioonilise ühiskonna ja selle majanduse nüüdisajastamine. Moderniseerimist on 20. ja 21. sajandil seostatud peamiselt industrialiseerimise ja urbaniseerumisega. Teoreetiliste vaadete kompleksi, mis k ...

                                               

Mõttekoda

Mõttekoda ehk ajutrust ehk ajukeskus on uurimisinstituut või muu organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda nõu ja ideid poliitika, kaubanduse või julgeoleku kohta. Sageli on mõttekojad seotud ülikoolide, erafirmade, sõjaväe või muude institutsioon ...

                                               

Pagulane

Pagulane on rahvusvahelise õiguse järgi inimene, kes põhjendatult kardab tagakiusamist rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast, viibib väljaspool kodakondsusjärgset riiki ega suuda või kartuse tõttu ...

                                               

Patsifism

Patsifism on põhimõtteline suhtumine, mille järgi ei saa inimeste tapmist ega sõjapidamist kunagi õigustada ning, mis näeb sõda kui mastaapset tapmist. Patsifistlike ideede järgijaid nimetatakse patsifistideks. Patsifistid leiavad, et riigi nimel ...

                                               

Riskiühiskond

Riskiühiskond on Lääne tööstusriikide tänapäeva ja tuleviku ühiskond, kes satub üha suurenevasse sõltuvusse teaduslikest ja tehnilistest teadmistest. Need teadmised ja tehnika toodavad riske ja ohte, mis võivad ajas väga kaugele ulatuda ja mille ...

                                               

Rohujuuretasand

Rohujuuretasand, ka rohujuure tasand, on ühiskonnas mõiste, millega tähistatakse n-ö lihtsa inimese tasandit. Rohujuuretasandi mõiste pärineb angloameerika kultuuriruumist. Oxford English Dictionary viitab väljaandele "McClure’s Magazine" aastast ...

                                               

Rooma Klubi

Rooma Klubi on 1968. aastal Roomas asutatud mõttekoda. Kirjeldab end kui "mõttetalgute keskkond ning uurimiskeskus, mis keskendub loovusele ja algatusvõimele". See on grupp teadlasi, ökonoomikuid, majandusinimesi, kõrgetasemelisi avaliku sektori ...

                                               

Sekulariseerumine

Sekulariseerumine ehk sekularisatsioon on ühiskonna usuliste väärtuste ja institutsioonide domineerimise asendumine mittereligioossete ehk ilmalike väärtuste ja institutsioonidega.

                                               

Sotsiaalne areng

Sotsiaalne areng on üldise heaolu paranemine, mida mõõdetakse selliste sotsiaalsete indikaatoritega, nagu keskmine eluiga, laste suremus, kirjaoskus, sotsiaalteenuste osutamine; tänapäeval lisatakse inimkeskse arengu kontekstis näitajatena ka vae ...

                                               

Sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalne ettevõtlus on sotsiaalsete ettevõtjate töö. Sotsiaalne ettevõtja avastab sotsiaalse probleemi ja kasutab ettevõtluse põhimõtteid, et luua ja hallata riskikapitali ning tekitada sotsiaalseid muutusi. Kui äriettevõtja on keskendunud mate ...

                                               

Sotsiaalne kollaps

Kollaps on inimajaloos tsivilisatsioonide ja kultuuride kokkuvarisemine. Tänapäeval kasutatakse üha enam nimetust ühiskondlik kollaps ", mis võib tähendada järsku ühiskonna kollapseerumist kui ka pikaldasemat langust ja hääbumist. Kuna tegemist o ...

                                               

Sotsiaalne kontroll

Sotsiaalne kontroll on normide ja suhtumiste kogum, mis on suunatud inimeste sellise käitumise tagamisele, mis on vastavuses antud sotsiaalse grupi, klassi ja ühiskonna huvidega Sotsiaalne kontroll saabki võimalikuks tänu faktile, et isikud omand ...

                                               

Sotsiaalne kord

Sotsiaalne kord on inimlike käitumismudelite, inimeste vaheliste suhete ja elukorralduse kompleks, millest kujunevad domineerivad sotsiaalsed tavad, mis kaitsevad, peavad ülal ja jõustavad valitud elukorraldust, mis ajas märkimisväärselt ei muutu ...

                                               

Sotsiaalne sidusus

Sotsiaalne sidusus on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu. Mõistet kasutatakse sotsiaalpoliitikas, sotsioloogias ja politoloogias, kirjeldamaks sidemeid või "liimi", mis toob inimesi ühiskonnas kokku ja hoi ...

                                               

Sotsialiit

Sotsialiit ehk kõrgseltskondlane ehk seltskonnategelane on sageli seltskondlikel üritustel osalev ühiskonna eliidi liige, eriti angloameerika kultuuriruumis. Nendel isikutel on tihti olnud avalik meediaelu, nad osalevad regulaarselt heategevuslik ...

                                               

Stagnatsioon

Stagnatsioon on seisak, soikumine, peatumine, tardumine, liikumatus. Ühiskonnas ja majanduses tähendab see edasiliikumise ja efektiivsuse kadumist. Nõukogude Liidus oli stagnatsioon aastatel 1964–1987 – alates Leonid Brežnevi võimuletulekust 1964 ...

                                               

Struktuuriüksus

Ülikoolides ja kõrgkoolides võivad struktuuriüksused olla järgmised: teaduslaboratoorium, uurimislaboratoorium, teaduskond, instituut, õppelaboratoorium labor. uurimisgrupp või -rühm, õppetool,

                                               

Sunniviisiline töö

Sunniviisiline töö on sunnitult ja karistuse ähvardusel tehtud töö või osutatud teenus. Sunniviisiliseks tööks ei loeta tavaliselt sõjaväe- ja päästeteenistust jmt.

                                               

Survegrupp

Survegrupp ehk surverühm on legaalselt tegutsev ühendus, katusorganisatsioon, liikumine või võrgustik, mis püüab oma huve läbi suruda avaliku arvamuse või poliitikute mõjutamise teel.

                                               

Tarbimisühiskond

Tarbimisühiskonna kohta ei ole kasutusel ühte konkreetset mõistet. Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt on tarbimisühiskond "ühiskond, milles kaupu tarbitakse üle tegelike vajaduste". Majandusleksikoni järgi on tarbimisühiskond "ühiskond, milles ...

                                               

Teadmusühiskond

Teadmusühiskond on ühiskonnatüüp, kus majanduse ja ühiskonna juhtimises kasutatakse teadusuuringute tulemusi ning uued avastused ja leiutised võetakse kohe kasutusele. Teadmusühiskonnas on ülikoolid ja uurimisasutused olulised ühiskonnainstitutsi ...

                                               

Toimkond

Toimkond on rühm isikuid mingi ülesande täitmiseks. Sõjaväes moodustatakse toimkondi lühikeseks ajaks harilikult üheks ööpäevaks korraliste teenistusülesannete täitmiseks. Sõjaväes on levinud näiteks siseteenistustoimkonna ja tööteenistustoimkonn ...

                                               

Traditsioonilised teadmised

Traditsioonilised teadmised on traditsioonilisi eluviise järgivate kohalike kogukondade teadmised, uuendused ja tavad. Traditsioonilised teadmised on arenenud sajandite jooksul kogetu põhjal, kohanedes kohaliku kultuuri ning elukeskkonnaga. Enami ...

                                               

Töö (sotsiaal-majanduslik)

Töö, tööhõive, töökoht või amet, on isiku roll ühiskonnas. Täpsemalt öeldes on töö sageli korrapärane tegevus, mida sageli teostatakse tasu eest. Paljudel inimestel on mitu tööd. Inimene saab tööd alustada, saades töötajaks, vabatahtlikuks, asuta ...

                                               

Tööstuslik pööre

Tööstuslik pööre ehk tööstusrevolutsioon oli uusaja periood 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil, mil toimusid suured tööstuse arenguga seotud muutused põllumajanduses, tootmises, kaevandamises ja transpordis, mis kõik mõjutasid ühiskonna sotsiaal-m ...

                                               

Vaigistuskaebus

Vaigistuskaebus on kriitikute vaigistamise katse õiguskaitsevahenditega. Kaebaja eesmärgiks ei ole enamasti sisulise vaidluse võitmine, vaid vastaspoole vaigistamine suurte õigusabikulude hirmu tõttu, milleks palgatakse tuntud ehk kalleid advokaa ...

                                               

Valdkond (ühiskond)

Valdkond on ühiskonnas  ühtse tunnuse alusel eristatav osa, mille piires kasutatakse tihti erilist oskuskeelt. Valdkonnad võivad liigituda näiteks ainevaldkondadeks, eluvaldkondadeks, huvivaldkondadeks, tegevusvaldkondadeks, kasutusvaldkondadeks. ...

                                               

Veritasu

Veritasu, vendetta, klannisõda, jõugusõda või erasõda on pikaaegne põhjendus või võitlus, sageli erinevate sotsiaalsete gruppide või perekondade ja klannide vahel. Ka lihtsalt tava tapetu eest tapmisega kätte maksta. Veritasu võis kanduda edasi p ...

                                               

Vihakõne

Vihakõne, ka vaenukõne on isiku või isikute grupi vastu suunatud halvustamine või vihkamine ühiskonnagruppi kuuluvuse alusel. Vihakõnet võidakse mõista ka kui vihast kõnet ehk ärritudes väljaöeldut, mis on aga midagi muud. Selles osas annab asja ...

                                               

Võrguühiskond

Võrguühiskond on mitme nähtuse märksõna, mis on seotud ühiskondlike, poliitiliste ja kultuuriliste muutustega, mida on põhjustanud võrgustatud, digitaalse info- ja suhtlemistehnoloogia levik. 1980. aastatest pärit oskussõna loojaks peetakse mitut ...

                                               

Väikekodanlus

Väikekodanluse all on algselt mõeldud kodanluse alamat kihti, näiteks käsitöölisi, väikekaupmehi ja rahvakooliõpetajaid. Selle kihi liikmeid nimetatakse väikekodanlasteks. Et väikekodanlase eluring ja tegevuspiirkond on suurkodanlase võrreldes pi ...