ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 303
                                               

Täppislähenemistrajektoori näitur

Täppislähenemistrajektoori näitur on lennuvälja maandumisraja kõrval paiknev pilootidele mõeldud visuaalne abivahend maandumise lihtsustamiseks. Enamasti nelja valgustiga süsteem paikneb tavaliselt maandumisraja algusest umbes 300 meetri kaugusel.

                                               

Vaidtiib

Vaidtiib on erilise konstruktsiooniga lennuk, millel puuduvad tavalised juhtpinnad stabilisaator ja kiil. Erinevalt tavalisest lennukist läheb vaidtiiva kere üldjuhul sujuvalt üle tiivaks. Nii-öelda "puhta" vaidtiiblennuki tiivas asuvad kõik lenn ...

                                               

Vesilennuk

Vesilennuk on selline lennukitüüp, mis on kohandatud õhkutõusmiseks ja maandumiseks veekogule. Sellise lennuki teliku rattad on asendatud suusalaadsete ujukitega või ujukiga, mis tagavad lennuki ujuvuse ja liikuvuse veepinnal.

                                               

VHF ringsuunaline raadiomajakas

VHF ringsuunaline raadiomajakas on lühimaa-raadionavigatsioonisüsteem, mis võimaldab õhusõidukitel oma asukohta kindlaks määrata. Süsteem kasutab VHF sagedusala vahemikus 108–117.95 MHz. VOR-i hakati välja arendama USA-s 1930. aastate alguses ja ...

                                               

Vinglet

Vinglet on lisatiivake, mis on sobitatud lennuki jäiga kandepinna otstele kuni 90° nurga all ja mis vähendab tiiva induktiivset õhutakistust. Vingletid tiiva otstel aitavad allahelikiirusel lendamisel vähendada mootorlennuki kütusekulu ja paranda ...

                                               

Visuaallennureeglid

Visuaallennureeglid on reeglite kogum, millest lähtuvalt juhib piloot õhusõidukit piisavalt hea nähtavusega ilma korral. Ilmastikutingimused peavad olema paremad kui VFR-lennu miinimumväärtused, mille on sätestanud piirkonna lennundust reguleeriv ...

                                               

Vähendatud kõrgushajutusmiinimum

Vähendatud kõrgushajutusmiinimum on 2000-jalase hajutuse asemel 1000-jalase kõrgushajutusmiinimumi kasutamine lennutasandite FL290 ja FL410 vahel. Hajutusmiinimumi vähendamine aitab suurendada kontrollitud õhuruumis samal ajal viibivate õhusõiduk ...

                                               

Õhuruum

Õhuruum on õhuga täidetud ruum territoriaalselt jaotatud Maa pinna kohal, mille ülemine piir lõpeb Karmani joonel, teisiti ka, õhuruum on nii öelda homosfääri see osa, kus õhu koostis on konstantne. Õhuruumi juriidiline jagamine ja lennuliiklus s ...

                                               

Õhusõiduk

Õhusõiduk on seade, mis võimaldab õhus püsida ja lennata. Õhusõiduk püsib õhus liikumisel tekkiva aerodünaamilise tõstejõu, reaktiivjõu või aerostaatilise üleslükkejõu mõjul. Aerodünaamiline tõstejõud: Kuna õhk on voolamisel võlvja profiiliga tii ...

                                               

Õhutakso

Lennutakso ehk aerotakso on transpordivahend, millega veetakse maksu eest reisijaid või lasti õhu teel mitteliinilendudel. Võrreldes liinilendude kommertstranspordiga on lennutakso eeliseks lühike ja lihtne registreerimisprotseduur. Reisijad peav ...

                                               

Liiklus

Liiklus on jalakäijate või sõidukite liikumine ja paiknemine teel. Liiklus teedel koosneb liiklejatest kaasaarvatud jalakäijad, loomad, sõidukid ja ühistransport. Liiklusseadused on seadused, mis reguleerivad liiklust kui ka sõidukeid. Korraldatu ...

                                               

ECall

eCall on automaatne hädaabiteavitussüsteem, mille puhul teeb liiklusõnnetusse sattunud sõiduk automaatse hädaabikõne häirekeskusse. Hädaabikõnet on võimalik teha ka käsitsi. Kui riikidel on välja arendatud eCalli kõnede vastuvõtmise võimalused, h ...

                                               

Foor

Foor ehk valgusfoor on teedel kasutatav elektriline seade liikluse reguleerimiseks valgussignaalide abil. Foore kasutatakse peamiselt teede ristumisel intensiivsete liiklusvoogude reguleerimiseks. Foore kasutatakse nii jalakäijate kui ka sõidukit ...

                                               

Jalakäija

Jalakäija on isik, kes kasutab teed liiklemiseks jalgsi või ratastooliga. Jalakäijaks loetakse ka isikut, kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske, -suuski, tõukeratast, -kelku või muid nendesarnaseid abivahendeid.

                                               

Liiklussagedus

Liiklussagedus on tee, sõidusuuna või -raja ristlõiget ajaühikus läbivate sõidukite arv. Eestis korraldab riigimaanteedel liiklusloendust Maanteeamet. Andmeid kasutatakse teede projekteerimisel, ehitus-, remondi- ja korrashoiutööde planeerimisel, ...

                                               

Maantee klass

Maantee klass on maantee tehnilist taset iseloomustav tunnus, mis määratakse eeldatava liiklussageduse alusel. Maantee klass määratakse uue tee ehitamisel, arvestades eeldatavat liiklussagedust, piirkonna arenguvajadusi ja rahvusvahelist liiklust ...

                                               

Parkimine

Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui on tarvis sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks. Tiheda asustusega aladel, näiteks linnades, on parkimiseks ettenähtud ühisruumi kasutus tasuline. Linnaruumi paremak ...

                                               

Parkla

Parkla on spetsiaalne koht sõidukite parkimiseks. Parkla võib olla rajatud maapinnale, maa alla maa-alune parkla või hoonesse parklaks rajatud eraldi hoonet või selgelt piiritletud hooneosa nimetatakse parkimismajaks.

                                               

Õueala

Õueala on jalakäijate ja masinate samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala liiklusmärkidega. Õueala kiiruse piiramiseks ...

                                               

Logistika

Logistika on ressursside ajaline positsioonimine või kogu tarneahela strateegiline juhtimine. Tarneahel on jada üksteisele järgnevaid tegevusi, mille eesmärgiks on kliendi rahuldamine. See võib hõlmata hankeid, tootmist, jaotust ja jäätmekäitlust ...

                                               

Inventuur

Inventuuriks nimetatakse nimekirjas hoitavate esemete koguste ja seisundi füüsilist kontrolli, mis on aluseks täpsele inventuuriaruandele ja hindamisele. Inventuur aitab jälgida inventaari liikuvust ja tuvastada erinevusi kaubajääkides. Inventuur ...

                                               

Last

Last ehk laadung ehk veos ehk koorem on sõidukile laaditud objekt, mis on tõste- või transpordivahendiga teisaldatav. Eristatakse tükklasti suured üksikobjektid ja puistlasti.

                                               

Logistikasüsteem

Logistikasüsteem on logistikafunktsioone täitev ja turu muutustele reageeriv tervik, mille peamisteks eesmärkideks on kaupade ajalis-ruumilise ja väärtuselise kasulikkuse ning tarbijate rahulolu suurendamine. Logistikasüsteem koosneb lülidest, mi ...

                                               

Omnikanal

Omnikanal tähendab kliendi tellimuse täitmiseks ja teenindamiseks erinevate kanalite sidumist ja kombineerimist. Omnikanali mõiste on rohkem kasutusel logistikavaldkonnas ja e-kaubanduses, kirjeldamaks "kõik ühes" lähenemist. Omnikanali tarbija s ...

                                               

Tarneahel

Tarneahel ehk logistiline ahel, logistiline kett või tarnekett on protsesside, inimeste, tegevuste, info ja ressursside süsteem, mida on vaja mingi toote või teenuse jõudmiseks tootjast tarbijani. Tarneahel näitab, millistest etappidest koosneb l ...

                                               

Tarneahela läbipaistvus

Tarneahela läbipaistvus on suutlikkus omada ligipääsu logistika ja tarneahelaga seonduvatele asjassepuutuvatele andmetele või infole, sõltumata sellest, millises tarneahela lülis viimased eksisteerivad.

                                               

Varude juhtimise süsteem

Varude juhtimise süsteem on tarnija poolt juhitud kauba süsteem. See logistiline lahendus on kõige levinum Kesk-Euroopas, kuid kasutusel on see üle maailma. Eestis on VMI-d kasutatud juba peaaegu viimased 20 aastat. VMI lahendust pakuvad Eestis v ...

                                               

Ühitatud veos

Ühitatud veos ehk konsolideeritud saadetis on erinevate saadetiste kogum, mis on paigutatud ühte kauba- või lastiruumi ning mida käsitletakse veoprotsessi mingites osades ühe saadetisena. Sellisel puhul veetakse koos mitme saatja kaupa, kaupa vee ...

                                               

Raudtee

Raudtee on rööbasteega transpordisüsteem inimeste veoks või kaubaveoks. Raudtee on ehitatud rongide, trammide ja muu rööbastranspordi liiklemiseks. Raudteeinfrastruktuur ehk raudteetaristu koosneb maatükiga püsivalt ühendatud rööbasteede võrgusti ...

                                               

762 mm rööpmelaius

762 mm rööpmelaiusega rööbastee on kitsarööpmeline raudtee, mille rööbaste sisekülgede vahekaugus on 762 mm ehk 2 jalga 6 tolli. 19. sajandi II poolel rajati 762 mm rööpmelaiusega raudteid Briti impeeriumi asumaadesse.

                                               

Blokeering (raudtee)

Blokeering on raudteel kasutatav seadmete süsteem rongide liikumise reguleerimiseks ja raudteeliini läbilaskevõime suurendamiseks. Tänu fooridele ja semaforidele on süsteemiga võimalik sulustada raudtee liiniosi ning tagada rongiliikluse suurem t ...

                                               

Elektriraudtee

Elektriraudtee on elektrifitseeritud raudtee, millel liiguvad peamiselt sellised liiklusvahendid nagu trammid, elektrirongid, metroorongid. Kasutatakse peamiselt inimeste veoks suuremates asulates ja nende lähiümbruses. Vanim tegutsev elektriraud ...

                                               

Eurostar

Eurostar on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi pealinna Londonit Prantsusmaa pealinna Pariisiga ja Flandria piirkonna pealinna Brüsseliga ühendav kiirrongiteenus, mis käivitati 1995. aastal. Kõik Eurostari rongid läbivad Inglismaad ja P ...

                                               

GB Railways

GB Railways oli mitmete raudtee-ettevõtete emaettevõte. Ettevõttele kuulus teiste seas Eestis tegutsev GB Railways Eesti AS, mis omas 2000-2003 ettevõtet Edelaraudtee. GB Railwaysi omandas 2003. aasta augustis ettevõtte FirstGroup.

                                               

Iiri rööpmelaius

Iiri rööpmelaius on 1600 mm suurune rööpmelaius. 2010. aastate seisuga on selle rööpmelaiusega raudteevõrgustik kasutusel Austraalias 4017 km, Brasiilias 4057 km ehk 15% kogu raudteevõrgust, Iirimaal 2400 km ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühend ...

                                               

India rööpmelaius

India rööpmelaius on 1676 mm suurune rööpmelaius. Nüüdisajal 2010. aastad on see rööpmelaius kasutusel Indias, Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lankas, Argentinas, Tšiilis ja San Fransisco lahe piirkonna BART süsteemis Põhja-Ameerikas. Lõuna-Aasias ...

                                               

Jaamakorraldaja

Jaamakorraldaja on raudteejaama töötaja, kes korraldab vahe- või põhijaamas rongide vastuvõtmist, ärasaatmist, läbilaskmist ja teisi veeremiüksuste liikumisi. Vajaduse korral seab ta pööranguid kohaliku juhtimise puldil. Jaamakorraldaja vahetab r ...

                                               

Jaamaülem

Jaamaülem on raudteejaama juht, kes vastutab raudteeliikluse eest jaamas. Talle võivad alluda teised töötajad, näiteks jaamakorraldajad, kaubalaekurid ja pöörmeseadjad.

                                               

Kaubavagun

Kaubavagun on vagun, mida kasutatakse kaupade, materjalide, elusloomade veoks. Eristatakse mitmesuguseid kaubavaguneid: külmutusvaguneid või isotermilisi vaguneid kiirelt riknevate toiduainete veoks, kallurvaguneid, eriotstarbelisi vaguneid. made ...

                                               

Kitsarööpmeline raudtee

Kitsarööpmeline raudtee on rongiliikluseks ehitatud kitsarööpmelise rööbasteega raudtee, mille rööbaste vahekaugus on alla 1435 mm. Üldiselt käsitletakse kitsarööpmelise raudteena teid rööpmelaiusega alates 305 mm 1 jalg kuni 1435 mm, kuid väikse ...

                                               

Köisraudtee

Köisraudtee ehk funikulöör ehk funikulaarraudtee on raudteega transpordiseade, millel toimub vagunite liigutamine tõmbetrossi abil. Köisraudtee rööpad asetsevad maapinnal või estakaadil. Köisraudteed leidsid kasutust järsemate nõlvadega mägistel ...

                                               

Laiarööpmeline raudtee

Laiarööpmeline raudtee on rongide liiklemiseks ehitatud rööbastee, mille rööbaste vahekaugus on suurem kui 1435 mm. Üldiselt käsitletakse laiarööpmelise raudteena teid rööpmelaiusega alates 1435 mm kuni 3000 mm, kuid suurim teadaolev laiarööpmeli ...

                                               

Liiper

Liiper on raudtee alustala, millele toetuvad rööpad. Liiper kuulub koos rööbaste ja ballastiga raudtee pealisehitise hulka. Rööpad kinnitatakse liiprite külge erinevate kinnitusvahendite abil. Traditsiooniliselt valmistatakse liipreid puidust, ku ...

                                               

Metroo rööpmelaius

Allmaaraudteedel on valdavalt kasutusel standardne rööpmelaius, mis on ülekaalus Euroopas, Põhja-Ameerikas, Lääne-Aasias, Põhja-Aafrikas ja Hiinas. Eestile lähimas, Helsingi metroos on kasutusel 1524 mm rööpmelaius. Peterburi metroo rongid sõidav ...

                                               

Monorelsstee

Monorelsstee on transpordiseade. Monorelssteel kasutatakse ühte rööbast, mis on kinnitatud estakaadile. Lastivankrid või vagunid võivad liikuda nii rööpa peal, kui ka rööpa all, ning neid veab mootorvagun.

                                               

Mägiraudtee

Mägiraudtee on mägises piirkonnas toimiv raudtee. Trass võib kulgeda läbi mägipiirkonna, järgides mägedevahelisi orge või läbides mäekuru alla rajatud tunneleid. Kõrgemate ja madalamate kohtade ühenduse tagamiseks võib tee kulgeda ka mäenõlval. J ...

                                               

Pooljaam

Pooljaam ehk teivasjaam on raudteejaam, kus rong peatub vaid nõudmisel. Teivasjaamast rongi sisenejad saavad osta sõidupileti piletimüüja/vagunisaatja käest, kuna teivasjaamas pileteid ei müüda. Tänapäeval pole Eestis ühtegi teivasjaama, kuna ron ...

                                               

Pöördsild

Pöördsild või pöördesild või pöördering on suuremates raudteejaamades asuv vedurite 180° pööramiseks mõeldud rajatis. Pöördsild kujutab endast maapinnaga samal tasemel olevat platvormi, millele on kinnitatud rööpad veduri pealesõiduks. Metallsill ...

                                               

Pööre (raudtee)

Pööre on tehniline seade raudteeveeremi juhtimiseks ühelt raudteelt teisele. Pöörang on pöörme osa, mis koosneb raamrööbastest, sulgrööbastest ja seademehhanismist. Pöörme tähtsamad komponendid: kontrarööpad riströöpa kand pöörmeseade sulgrööpad ...

                                               

Pöörmeseadja

Pöörmeseadja on raudteejaama töötaja, kes valmistab käsipöörmetega jaamas ette rongi- ja manöövrimatku ning kannab vanempöörmeseadjale, manöövrijuhile või jaamakorraldajale ette matka valmisolekust. Lisaks kinnitavad pöörmeseadjad vajadusel raudt ...