ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313
                                               

Allkiri

Allkiri ehk signatuur on omakäeline nimekirjutus dokumendil, mis väljendab allakirjutanu nõusolekut dokumendi sisuga või selle teatavaksvõtmist. Kirjaoskamatud kasutavad allkirja asemel kolme risti. Tallinna Ringkonnakohtu õigusemõistja Virgo Saa ...

                                               

Auaadress

Auaadress on pidulikult kujundatud kirjalik tervitus või õnnitlus. Auaadress võib olla koostatud näiteks juubeli tarvis. Eesti üks tuntumaid auaadresside koostajaid oli Paul Luhtein.

                                               

Avaldus

Avaldus on dokument, millega isik pöördub tavaliselt isiklikus asjus asutuse või ametiisiku poole. Avaldusega esitatakse ametiasutusele või ametiisikule mitmesuguseid taotlusi: soovitakse kooli vastuvõtmist, töökoha saamist, puhkust jm. Avaldus s ...

                                               

Deklaratsioon

Ühinenud Rahvaste deklaratsioon Roseni deklaratsioon Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon Pyongyangi deklaratsioon Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest Pekingi deklaratsioon

                                               

Digitaaldokument

Digitaaldokument ehk elektrooniline dokument ehk e-dokument on elektrooniliste seadmete abil loodud ning andmekandjale talletatud dokument, mida saab erinevalt paber- või analoogkandjal olevast dokumendist jaotada kolmeks iseseisvaks osaks: vormi ...

                                               

Hagi

Seadus sätestab hagiavaldusele järgmised kohustuslikud osad: Kui hagi esitatakse muusse kohtusse kui kostja üldise kohtualluvuse järgsesse kohtusse, peab hagi esitamist sellele kohtule põhjendama. Kui hagejat esindab menetluses esindaja, tuleb ha ...

                                               

ID-kaart

ID-kaart ehk isikutunnistus on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõendav dokument, mis on osa Eesti Vabariigi elektrooniliste isikutunnistuste süsteemist, kuhu kuuluvad lisaks ID-kaardile veel ka Mo ...

                                               

Kaebus

Kaebus halduskohtumenetluses on isiku pöördumine halduskohtu poole kohtumenetluse alustamiseks. Tsiviilkohtumenetluses on kaebuse analoogiks hagi.

                                               

Kaubadokumendid

Kaubadokumendid on kauba saatedokumendid, mis ei kuulu maksedokumentide hulka. Rahvusvahelise kaubaveo korral kohaldatakse kaubadokumendile dokumendis endas sätestatud õigust. Kui dokumendis ei ole kohaldatavat õigust määratud, kohaldatakse kauba ...

                                               

Kuldbulla

Kuldbulla või chrysobull oli kuldne pitser, mis kinnitati keskajal ja renessansi ajal Bütsantsi keisrite ja hiljem Euroopa monarhide poolt väljaantud riiklikult tähtsatele ürikutele. Mõiste tähistas algselt kuldset pitserit ennast, kuid hiljem ka ...

                                               

Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab kutset omava isiku vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Kutse andmine on protsess, mille käigus kutset andev organ, kutsekomisjon, hindab kutset taotleva isiku oskuste ja teadmiste vastavust kuts ...

                                               

Kviitung

Kviitung on ametlik trükitud või elektrooniline tõend, mis tõestab raha, vara, väärtuslike paberite või asjade vastuvõtmist. Tavaliselt pole kviitungi jaoks paika pandud kindlat vormi, näiteks nõuet, et see oleks masinaga loodud. Paljud müügikoht ...

                                               

Käskkiri

Käskkiri on asutuse tegevust korraldav haldusakt. Käskkirja väljaandmise õigus on määratud asutuse asjaajamisjuhendis. Käskkiri on korraldav dokument, mille annavad välja tippjuht ja tema asetäitjad vastavalt oma õiguspiiridele, et lahendada ette ...

                                               

Märgukiri

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks ning annab adressaadile teavet.

                                               

Nanseni pass

Nanseni pass, algselt ja ametlikult kodakondsuseta isiku pass, oli rahvusvaheliselt tunnustatud põgeniku isikut tõendav dokument, mida andsid Rahvasteliidu liikmesriigid välja aastatel 1922–1938. Nanseni nime sai pass selle idee algataja Fridtjof ...

                                               

Pass

Pass on reisidokument, mis on ette nähtud isiku tuvastamiseks ja riigipiiri ületamiseks. Sõna pass on eesti keeles lühendatud valik prantsuskeelsest sõnast passeport, mis märkis läbipääsu luba linnaväravatest või sadamasse.

                                               

Portfoolio

Portfoolio on isiku või organisatsiooni töid tutvustav mapp. Portfoolio võib olla füüsilisel või elektroonilisel kujul e-portfoolio. Ajalooliselt on portfoolio olnud vahend visuaalsete kunstide viljelejatele. Tänapäeval kasutavad portfooliot erin ...

                                               

Raider

Raider on dokument, kus esineja avaldab esituse erinevad vajadused ning nõudmised, mis on esinemise kriteeriumiks. Termin on kasutusel nii teatris kui ka kontsertmaastikul. Raideri eesmärk on võimaldada kontserdi või lavastuse parimat teostust ja ...

                                               

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine. Selgitustaotlus ei ole sama mis teabenõue.

                                               

Sertifikaat

Sertifikaat on võõrsõna tunnistuse ehk vastavustõendi märkimiseks. Sertifikaat ehk sert on sertifitseerimisorgani väljastatud ametlik dokument vastavuse või autentsuse tõendamiseks. Serdiga tõendatakse süsteemi, toote vm autentsust või vastavust ...

                                               

Sünnitunnistus

Sünnitunnistus on ametlik dokument, kuhu on kantud isiku sünniaeg ja -koht, tema nimi, sugu, ema ja ka isa nimi. Sünnitunnistuse koostab perekonnaseisuametnik.

                                               

Testament

Testament on üks viimse tahte avalduse vorme. See on ühepoolne tehing, millega testeerimisvõimeline pärandaja ehk testaator teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Kuna testamendi teeb testaator isiklikult, siis ei saa testamendi tegemise ...

                                               

Veksel

Veksel on ühepoolne tingimusteta võlakohustus maksta veksli seaduslikule valdajale otse või kolmanda isiku kaudu vekslil märgitud rahasumma kas vekslile kirjutatud tähtajal või veksli ettenäitamisel.

                                               

Visiitkaart

Visiitkaart on inimese või organisatsiooni kontaktandmete klassikaline kandja. Valmistatakse paberist, kartongist, väikeformaadilisest plastikust. On olemas ka CD-visiitkaardid vähendatud 50x90mm-ni CD-plaadi pinnal. Samuti leidub ka puidust ja m ...

                                               

Ärakiri

Ärakiri on mingi dokumendi sisu ja rekvisiitide täpne taasesitus. Ärakirja saab teha nii originaaldokumendist kui ka ärakirjast. Vormilt ei tarvitse ärakiri originaaliga kokku langeda, kuna ärakiri vormistatakse üldjuhul valgele paberile, mitte p ...

                                               

Ühistuidentiteedi deklaratsioon

Rahvusvahelise Ühistute Liidu avaldatud ühistuidentiteedi deklaratsioon defineerib ja suunab kogu maailma ühistuid. See sisaldab ühistute määratlust teatava organisatsioonina, ühistute põhiväärtusi ja kehtivaid printsiipe, mis suunavad ühistute t ...

                                               

ÜRO Peaassamblee resolutsioon

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooni käigus hääletavad Peaassamblees kõik ÜRO liikmesriigid. Üldiselt on resolutsiooni läbiminekuks vaja häälteenamust 50 protsenti pluss üks hääl. Kui Peaassamblee otsustab, et tegu on liiga tähtsa küsi ...

                                               

Eestkoste

Eestkoste on piiratud teovõimega isiku õiguste ja huvide kaitse ning esindamine kohtu otsusega määratud seadusliku esindaja ja hooldaja ehk eestkostja poolt.

                                               

Eestkostja

Eestkostja on piiratud teovõimega isiku ehk eestkostetava seaduslik esindaja ja hooldaja. Eestkoste on isiku hooldamine ja tema vara käsutamine eestkostja poolt olukorras, kus eestkostetav seda ise teha ei saa. Eestkostjaks on enamasti abivajajal ...

                                               

Intress

Intress ehk kasvik on rahasumma, mille võlausaldaja saab võlgnikult või hoiustajalt tasuks raha kasutada andmise eest. Eristada tuleb intressi ja intressimäära: intress on rahasumma, kuid intressimäära väljendatakse protsentides. Intressi mõõdeta ...

                                               

Korteriomand

Korteriomand on eriomand hoone reaalosa üle, mis on ühendatud eriomandi juurde kuuluva mõttelise osa ehk kinnisasja kaasomandiga. Korteriomandi mõiste määratlemise muudab keeruliseks korteriomandi olemuse kohta käivate teooriate paljusus. Määratl ...

                                               

Käendus

Käendus on isikliku tagatise liik. Käenduse kaudu antakse võlausaldajale põhivõlgniku vara asemel võimalus rahuldada oma nõue kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral käendaja vara arvelt. Käendusega saab võlausaldaja seni ...

                                               

Käendusleping

Käendusleping on leping, mis reguleerib võlaõiguslikku käendussuhet. Võlaõigusseaduse VÕS § 142 järgi kohustub käendaja käenduslepingu alusel vastutama võlausaldaja ees kolmanda isiku ehk põhivõlglase kohustuste täitmise eest. Samuti võib VÕSi § ...

                                               

Müügileping

Müügileping on võlaõiguslik leping. Eesti kehtivas õiguses sätestab võlaõigusseaduse VÕS § 208 lõige 1 müügilepingu mõiste järgmiselt: "Asja müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omand ...

                                               

Obligatsiooniõigus

Obligatsiooniõigus Rooma eraõiguses on relatiivne õigus, s.t see on suunatud konkreetse isiku vastu. Obligatsiooniõiguses on õigussuhete subjektid alati konkreetselt kindlaks määratud. Õigussuhe tekib kahe subjekti – kreeditori ja deebitori – vah ...

                                               

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda on õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt on poolte kokkulepe neile täitmiseks kohustuslik. Muuhulgas on see põhimõte oluline võlaõiguses ja rahvusvahelises õiguses. Pacta sunt servanda põhimõtte kohaselt on kokkulepe sõlmimise jä ...

                                               

Põhikiri

Põhikiri on ettevõtte, asutuse või organisatsiooni eesmärke, tegevust, juhtimist jms sätestav ametlik dokument. Põhikiri on formaalse organisatsiooni jaoks üks tähtsamaid dokumente, kuna sellest peavad lähtuma nii teised dokumendid kui ka igapäev ...

                                               

Seltsing

Seltsing on registreerimata mittetulundusühendus, mis on asutatud kirjaliku seltsingulepinguga võlaõigusseaduse alusel ühise eesmärgi saavutamiseks. Seltsing ei ole juriidiline isik. Erinevalt viimasest on seltsing sobiv väikeste ühenduste moodus ...

                                               

Tsiviilmenetlus

Eestis on tsiviilkohtumenetlust reguleerinud järgmised õigusaktid: Eesti NSV tsiviilprotsessi koodeks 1965–1993. Kuigi seadus jättis näiliselt demokraatliku mulje, sätestatud oli näiteks õigus pöörduda kohtusse, kohtunike sõltumatus, toimis see t ...

                                               

Haldus

Haldus ehk haldamine on kõige levinumas tähenduses riigi funktsioonide teostamise vorm, s.o riigiasutustuste tegevus seaduse alusel ja nende täitmiseks. Juriidilises tähenduses on haldus organisatsiooniliste toimingute sooritamine inimeste ühises ...

                                               

Administratsioon

Administratsioon tähendab haldamist ehk haldust, aga ka riigi haldusasutusi ja asutuse või ettevõtte juhtkonda.

                                               

Ametkond

Ametkond on mingi haldusala keskasutus koos oma kõikide allasutustega. Eestis on ametkond nt Eesti Maksu- ja Tolliamet. Üldisemalt on ametkond ministeeriumide, peavalitsuste, ametite jms üldnimetus.

                                               

Haldussüsteem

Haldussüsteem on mitmetahuline juhtimissüsteem ühiskonnas toimivate protsesside suunamiseks elanikkonna ühishuvide realiseerimisel ning mille kõige üldisemaks ülesandeks on ühiskonna sujuv ja stabiilne funktsioneerimine. Kohalik omavalitsus esind ...

                                               

Kantselei

Kantselei on ametiasutuse osakond või ruum, mis tegeleb ametliku asjaajamisega, sh kirjavahetusega. Kantselei juhatajat võidakse nimetada kantsleriks.

                                               

Täielik läbipaistvus

Täielik läbipaistvus on poliitikas ja halduses meetod, mille puhul võimalikult kõik otsustamise etapid on täielikult avalikud. Täieliku läbipaistvuse printsiibi kohaselt on avalikud kõik dokumentide eelnõud, kõik otsuste poolt- ja vastuargumendid ...

                                               

Vallakantselei

Vallakantselei on vallavalitsuse struktuuriüksus; kantselei liike. Vallakantselei ülesannete seas on muu hulgas ametlik asjaajamine, sh kirjavahetus, õigusalase tegevuse koordineerimine, personalitöö. Vallakantselei isikkoosseisu moodustavad Räpi ...

                                               

Eka Beselia

Eka Beselia on Gruusia jurist ja poliitik. Ta on advokaadina kaitsnud eksiili siirdunud endist kaitseministrit Irakli Okruašvilit ja spionaažis süüdistatud fotograaf Giorgi Abdaladzet ning nõustanud poliitikasse tulla soovinud miljardäri Bidzina ...

                                               

Keskkonnaõigus

Mitte segi ajada mõistega keskkonnaõiglus Keskkonnaõigus on normide kogum, mille eesmärgiks on kaitsta meid ümbritsevat keskkonda. Laias laastus saab keskkonnaõigusega seotud teemad jagada kaheks: 1 reostuse kontroll ja kahjustatud keskkonna taas ...

                                               

Igaüheõigus

Looduses liikumine on kõigile prii, kuid kui on tehtud kulutusi loodusandide saagikuse suurendamiseks, muinsus- või looduskaitseobjektide säilitamiseks vms, võib omanik kehtestada külastusmaksu. Kui kinnine supelrand on tasuline, peab kallasrada ...

                                               

Kahju tekitamine

Kahju tekitamine on tegevus või tegevusetus, mille tulemusena on kehtivaid väärtushinnanguid arvestades vähenenud mingi eseme või protsessi väärtus või muutunud selle tähendus. Kahju tekitamine ja kahju ulatus on üks alus vastutuse tekkimisele üh ...