ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334
                                               

Oportunistlik majandusteooria

Oportunistlik majandusteooria toetab lähenemist, mille korral probleemide ilmnemisel ei sekkuta regulatiivsel tasandil kohe, vaid oodatakse ära teatud järgnevad protsessid. Näiteks inflatsioonimäära mõõduka tõusu korral eeldatakse, et rakendub ma ...

                                               

Pigou maks

Pigou maks on maksutüüp, mis on kehtestatud selleks, et korrigeerida negatiivset välismõju. Pigou maks on nimetatud majandusteadlase Arthur Pigou 1877–1959 järgi, kes avastas ka majanduslike eksternaalsuste kontseptsiooni. William Baumol kasutas ...

                                               

Portfelliteooria

Modernne portfelliteooria on majandusteadlase Harry Markowitzi 1952. aastal esitatud teooria aktivaportfellide loomiseks, mis maksimeerib oodatava tulu teatud riskitaseme jaoks. Markowitz avaldas artikli "Portfolio Selection” ajakirjas Journal of ...

                                               

Tööstusettevõtete asukoha teooria

Tööstusettevõtete asukoha teooria esitas saksa majandusteadlane, sotsioloog ja kultuuriteoreetik Alfred Weber Über den Standort der Industrie avaldamisega 1909. aastal. Tema mudel võttis arvesse paljusid optimaalse asukoha leidmise ruumitegureid ...

                                               

Välismõju

Välismõju ehk eksternaalsus on mõiste mikroökonoomikast, mis tähistab sellist olukorda, kus isik, kes pole seotud mingi konkreetse majandustegevuse või -tehinguga, on siiski sellest tegevusest mõjutatud. Välismõju on siis olemas, kui kolmandal po ...

                                               

Bretton Woodsi konverents

Bretton Woodsi konverents toimus 1.–23. juulil 1944 ÜRO egiidi all Ameerika Ühendriikides New Hampshirei osariigis Bretton Woodsi kuurordis. Sellel arutati rahvusvahelise valuuta- ja finantssüsteemi edasist korraldamist. Osalesid 44 riigi esindaj ...

                                               

Majanduskriis

Majanduskriis on kogu majandust või mõnda selle haru perioodiliselt haarava tootmise, turustamise ja rahaliste suhete järsk terav häirumine. Majanduskriise saab liigitada vastavalt sellele, millises käitluse piirkonnas tasakaalu on rikutud. Üldis ...

                                               

Majanduslangus

Majanduslangus ehk retsessioon on majandustsükli langusfaas: periood, mil majandustegevus pidurdub, kuid mitte nii rängalt, kui majandussurutise puhul. Majanduslangusega käib kaasas SKT, tulu, investeeringute ja inflatsiooni langus ning tööpuudus ...

                                               

Majandussurutis

Majandussurutis on majanduslangus, millega kaasnevad tööpuudus ja pankrotid. Majandustõus ja -surutis kulgevad tsüklitena, mille pikkus on umbes 65 kuud. Majanduskriisi algusega kaasneb teatav ärevus, millele järgneb majanduses madalseis ehk maja ...

                                               

Majandustsükkel

Majandustsükliks nimetatakse majandusteaduses tegeliku kogutoodangu ehk tegeliku tasakaalu perioodilist kõikumist ümber potentsiaalse tootmismahu. Ühe majandustsükli jooksul läbib majandusaktiivsus tõusu- ja langusfaasi ja sama mustri kordumine t ...

                                               

Tarbimine

Tarbimine ehk konsumeerimine ehk konsumptsioon on majandusteaduse järgi isikute vajaduste rahuldamine kaupade või teenuste ostmise teel. Tarbimist saab jaotada kaheks: avalik tarbimine, mis on avaliku sektori ehk valitsuse kulutused, mida tehakse ...

                                               

Tööpuudus

Tööpuudus ehk töötus on nähtus, mis seisneb selles, et inimesed, kes soovivad töötada, ei leia endale sobivat tööd. Sageli mõistetakse tööpuuduse all ka tööpuuduse näitajat, niisuguste inimeste osakaalu tööjõus. Töö all mõistetakse siin kas tasus ...

                                               

Käive

Käive on ettevõtte põhitegevusest, kas kaupade või teenuste müügist, saadav sissetulek. Eesti käibemaksuseaduse järgi on käive: kauba sundvõõrandamine tasu eest. kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarb ...

                                               

Erihoolekandeteenus

Erihoolekandeteenus on hoolekandeteenus, mis on ette nähtud psüühikahäiretega inimeste toimetuleku toetamiseks ja parandamiseks. Eesti Vabariigis on aastal 2007 järgmised erihoolekandeteenused: Ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine Tö ...

                                               

Igapäevaelu toetamine

Igapäevaelu toetamine on ürituste kompleks, mille eesmärgiks on säilitada/toetada või parandada psüühikahäirega inimese, kes elab kodus, toimetulekut. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse reeglina päevakeskuses, kuid erandjuhtumitel ka kodus. ...

                                               

Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus on üks erihoolekande teenustest, mida pakutakse psüühikahäirega inimestele toimetuleku parandamiseks. Toetatud elamise teenuse saamiseks peab inimese toimetulek niipalju alanenud olema, et ta ei ole suuteline iseseisvalt l ...

                                               

Toetatud töötamine

Toetatud töötamise teenus on üks erihoolekande teenustest, mida pakutakse psüühikahäirega inimestele toimetuleku parandamiseks. Käibel on ka mõiste "töötamise toetamine". Toetatud töötamise teenuse põhisisu on juhendamine tööprotsessis. Juhendami ...

                                               

Ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine

Ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine on üks erihoolekande teenustest. Suurenenud ohtlikkuse astmega inimese parim võimalik ja ühiskonnas aktsepteeritavaks peetav elukvaliteet hoolekandeasutuses. Teenuse kirjeldus: Inimese juhendamine ja ...

                                               

Equinet

Equinet on Euroopa võrdsete võimalustega tegelevate asutuste võrgustik. Equinet toetab võrdõiguslikkusega tegelevaid asutusi nende töös ning nõustab võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise vastast poliitikat. Riiklikud võrdsete võimaluste asutused ...

                                               

Sooline palgalõhe

Sooline palgalõhe on meestöötajate keskmise brutotunnipalga erinevus naistöötajate keskmisest brutotunnipalgast. Enamasti teenivad mehed võrreldes naistega kõrgemat palka. Eesti sooline palgalõhe on kõige kõrgem kogu Euroopa Liidus. Statistikaame ...

                                               

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ehk võrdsete võimaluste volinik on sõltumatu ja erapooletu Eesti riigiametnik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teostab järelevalve ...

                                               

Soolõime

Soolõime on põhimõte, mille eesmärgiks on soolise tasakaalu saavutamine läbi soolise aspekti regulaarsel arvestamisel poliitikas, tegevuskavade ja meetmete planeerimisel ning rakendamisel. Soolõime haarab kõiki eluvaldkondi, sest peaaegu igas val ...

                                               

Soolõime teaduses

Soolõime teaduses tähendab, et erinevate teadust puudutavate poliitikate, meetmete, tegevuskavade ja otsuste planeerimisel ning rakendamisel arvestatakse regulaarselt nende mõjudega nii meestele kui ka naistele. Soolõime printsiibi järgimine tead ...

                                               

Sotsiaalabi

Sotsiaalabi on riiklike meetmete süsteem, mille eesmärgiks on parandada inimese toimetulekut igapäevaeluga. Sotsiaalabi saamiseks peab inimese majanduslik olukord vastama kindlatele kriteeriumite. Sotsiaalabi subjektid on vähese sissetulekuga ini ...

                                               

Elatisabi

Elatisabi on Eestis riiklik toetus alaealisele lapsele, kelle üks vanem ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda perekonnaseaduses nõutavas ulatuses. Riiklik elatisabi kehtestati Eestis 1. jaanuarist 2008. Elatisabi saamiseks peab lapse tein ...

                                               

Hooldaja

Hooldaja sotsiaalhoolekandes tähendab palgalist töötajat, kes osutab inimesele hooldusteenust. Aastal 2007 on Eestis õigus hooldajale inimesel, kellel on raske puue.

                                               

Hooldekodu

Tapa Hooldekodu Kihelkonna Valla Hooldekodu Tootsi Hooldekodu Põlgaste Pansionaat MTÜ Turvakodu Rudolf Sangaste Pansionaat Meremäe Hooldekodu Krootuse Hooldekodu Pärsama Hooldekodu Kehtna Valla Hooldekodu Hooldekodu Härmalõng Iru Hooldekodu Kohtl ...

                                               

Hooldustöötaja

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja ps ...

                                               

Järelhooldus

Järelhooldus on vanemliku hooleta noorele mõeldud sotsiaalteenus, et toetada tema toimetulekut ning õpingute jätkamist iseseisvasse ellu astumisel pärast asendushoolduse või eestkoste lõppemist. Noorel on õigus saada kohalikult omavalitsuselt abi ...

                                               

Kodanikupalk

Kodanikupalk ehk kodanikuraha ehk tingimusteta põhisissetulek on tavapärase sotsiaaltoetuste süsteemi alternatiiv, mille puhul makstakse kõigile kodanikele riigi poolt regulaarselt põhivajadusi katvat maksuvaba toetust, kusjuures selle määr ei sõ ...

                                               

Ohvriabi

Ohvriabi on avalik teenus, mis abistab kuriteo, hooletuse või vägivalla ohvriks langenud isikuid. Ohvriabi eesmärk on ohvrite toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Ohvriabiteenused on suunatud neile, kes on langenud kuriteo või hooletuse ...

                                               

SOS Lasteküla

SOS Lasteküla on sõltumatu, valitsusteväline ja mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on igakülgselt abistada abivajajaid lapsi. Organisatsiooni peakontor asub Austrias Innsbruckis. Organisatsioon tegutseb vähemalt 135-s riigis. Organisa ...

                                               

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on toimingute süsteem, mille eesmärk on inimestele erinevate vabaduste kindlustamine ning inimressursi arendamise kaudu majanduse arendamiseks paremate võimaluste loomine. Samal ajal suurendatakse sotsiaalset kaasatust, ennetat ...

                                               

Sotsiaalkorter

Sotsiaalkorter on omavalitsusüksuse munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama.

                                               

Sotsiaalmaja

Sotsiaalmaja on sotsiaalabis eelkõige kortermaja, kus suurem osa kortereid, nn sotsiaalkortereid, antakse kasutada hättasattunud inimestele enesega toimetulekuks. Hiljem on hakatud sotsiaalmajaks nimetama ka sotsiaalteenuseid pakkuvat linnaasutus ...

                                               

Sotsiaalteenus

Sotsiaalteenus on "Sotsiaalhoolekande seaduse" järgi isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. 2007. aastal osutatakse Eestis järgmisi sotsiaalteenuseid: toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused. eluasemeteenused; abiv ...

                                               

Sotsiaaltoetus

Sotsiaalhoolekande seaduse 1995 § 22 3 järgi võib valla- või linnavalitsus toimetulekutoetuse määramata jätta: töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuse ...

                                               

Sünnitoetus

Peale sünnitoetuse on ka teisi toetusi, mida lapsevanematel on võimalik taotleda. Enne lapse sündi on võimalik taotleda: rasedus- ja sünnituspuhkust; isapuhkust. sünnitushüvitist; Peale lapse sündi on võimalik taotleda: lapsetoetust; elatisabi; k ...

                                               

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on üks sotsiaaltoetuse liike. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarve vahenditest. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude ...

                                               

Tugiisik

Tugiisik on inimene, kes tegeleb sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi vajava inimese aitamisega. Kõrvalabi seisneb juhendamises, mo ...

                                               

Turvakodu

Lundy Bancroft, "Miks ta seda teeb?", tõlkinud: Reet Hiiemäe, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, 2013, ISBN 9949137020 Lundy Bancroft, Jay G. Silverman, "Vägivallatseja lapsevanemana", Tartu Naiste Varjupaik, 2007, ISBN 9789949153886

                                               

Võlanõustamine

Võlanõustamine on abivajajale tasuta sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Koostöös spetsiaalse hariduse saanud võlanõustajaga arutatakse läbi probleemid, otsitakse samm-sam ...

                                               

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatu sotsiaalabi on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Vältimatut sotsiaalabi osutab ...

                                               

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks on Euroopa Nõukogu rahvusvaheline leping, mis sätestab Euroopa sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks allkirjastati 16. aprillil 1964 Strasbourgis. Koodeks on sisu poolest suure ...

                                               

Pensionikindlustuse aastakoefitsient

Pensionikindlustuse aastakoefitsient on Eestis riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatava riikliku vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni suurust mõjutav isiku töötasust sõltuv tegur. Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi iga ...

                                               

Toitjakaotuspension

Toitjakaotuspension on sotsiaalkindlustuse või erakindlustuse poolt makstav rahaline hüvitis toitja kaotuse korral. Toitjakaotuspension kui sotsiaalkindlustushüvitis on olemas kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid hüvitisele õigust omavate i ...

                                               

Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeerium

Ameerika Ühendriikide Tervishoiu- ja Teenindusministeerium on USA ministeerium, mis tegeleb tervishoiu ja sotsiaalteenuste alase seadusandluse reguleerimise ja väljatöötamisega ning nende teenuste osutamisega riigiteenistujatele. Ministeeriumi ju ...

                                               

Sotsiaalsed probleemid

Sotsiaalsed probleemid ehk sotsiaalprobleemid on ühiskonda puudutavad ja sekkumist nõudvad probleemid, nt vaesus, tööpuudus, kuritegevus, alkoholism, narkomaania, kodune vägivald, inimkaubandus, rassi- ja etnilised konfliktid, iive. 1970. aastate ...

                                               

Kodutus

Kodutuseks nimetatakse reeglina seisundit, mil inimesel puudub isiklik või üüritud eluase, alalised majutustingimused ning kes on suunatud ajutistesse alternatiiveluasemetesse või ööbib väljas.

                                               

Linnade allakäik

Linnade allakäik on protsess, mille käigus varem hästi toiminud linn kaotab muutunud majandus- ja sotsiaalolude tõttu palju elanikke ning jääb lagunema ja vananema. Selline protsess toob endaga kaasa väga palju sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme. Kõ ...