ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Korporatiivne identiteet

Korporatiivne identiteet on kogum visuaalseid vahendeid, mis aitavad identifitseerida kontserni, ettevõtet või organisatsiooni. Korporatiivne identiteet on toeks pikas perspektiivis ette seatud ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Ettevõtte või ...

                                               

Korporatsioon

Korporatsioon on mitmes riigis ettevõtteliik, mis sarnaneb Eesti äriõiguses kõige enam aktsiaseltsiga. Ajalooliselt tähendab korporatsioon ka ühiste kutse- või seisusehuvidega isikute koondist. Korporatsioon esimeses tähenduses on iseseisev jurii ...

                                               

Kullastandard

Prantsuse-Preisi sõja järel võttis ning vastühendatud Saksamaa kasutusele Reichsmarga ning läks üle kullastandardile, kasutades rahapakkumise suurendamiseks Lõuna-Aafrikas kaevandatud kulda. Peagi läks ka enamik teisi maailma riike üle kullastand ...

                                               

Kulu

Kulu on kõige üldisemas mõttes raha või mistahes majandusressursi loovutamine teisele isikule. Eesti raamatupidamise seaduse järgi on kulu aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendava ...

                                               

Laostav kasv

Laostav kasv on üldiste majandusolude, eriti väliskaubandusolude halvenemine majanduse kasvu tagajärjel, nii et pärast märgatava kasvu toimumist on maa halvemas seisundis kui enne seda.

                                               

Liising

Liising on leping, millega liisinguandja ehk rendileandja ostab liisinguvõtja ehk rentniku soovitud vara ning rendib selle liisinguvõtjale kokkulepitud ajaks ehk liisinguperioodiks. Liisinguperioodil jääb vara omanikuks liisinguandja. Liisinguvõt ...

                                               

Maailma Kaubandusorganisatsioon

Maailma Kaubandusorganisatsioon on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. Maailma Kaubandusorganisatsioon loodi 1995. aastal Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega General Agreement on Tariffs and Trade, GAT ...

                                               

Maailmamajandus

Maailmamajandus on ülemaailmne majandussüsteem, mis koosneb riikide majandustest, mis on omavahel rohkemal või vähemal määral seotud. Maailmamajanduse üks võtmesõnu on globaliseerumine, mille tõttu on riikide majandused omavahel nii tihedalt seot ...

                                               

Maailmapank

Maailmapank on rahvusvaheline rahandusorganisatsioon, mis on loodud selleks, et anda arengumaadele rahalist ja tehnoloogilist abi. Maailmapank on läbinud mitu struktuurimuudatust ja sellepärast on nimetuse "maailmapank" all mõistetud eri aegadel ...

                                               

Majandusharu

Majandusharu on samasuguse või spetsiifilise toodangu samatüüpiliste tehnoloogiate kasutades tootvate ettevõtete või sarnaste teenuste pakkuvate asutuste kogum. Materiaalse tootmise majandusharud: kalandus. põllumajandus; metsandus; tööstus; Mitt ...

                                               

Majandusindikaator

Majandusindikaator ehk majandusnäitaja ehk majandusmõõdik on näitaja, mis aitab analüüsida majandusolukorda ja tulevikuväljavaateid nii ettevõtte kui ka riigi tasandil. Majandusindikaatorid saadakse tavaliselt majandusteadusele kohandatud statist ...

                                               

Majandusintegratsioon

Majandusintegratsioon on ühinemis- või liitumisprotsess, milles riigid asuvad vastastikuse kasu saamise eesmärgil teineteisega varasemast tihedamatesse majanduslikesse sidemetesse, omandavad õiguse müüa oma toodangut teiste ühinenud riikide turgu ...

                                               

Majanduskasv

Majanduskasv on tootmismahu suurenemine. Toodangu või tootmismahu all mõistetakse seejuures terves majanduses toodetud kõiki kaupu ja teenuseid. Nende väärtus arvutatakse kokku hindade abil. Majanduskasvuks nimetatakse täpsemini riigi hüviste too ...

                                               

Majandusliit

Majandusliit on pea kõige laiaulatuslikuma majandusliku integratsiooni vorm, millest integreerunum on üksnes poliitiline liit. Majandusliidu moodustavad grupp riike, kelle ühiseks eesmärgiks on: 1. kõrvaldada kõik takistused, mis piiraksid kaupad ...

                                               

Majanduslik ekstremism

Majandushuvide realiseerimine viisil, kus hüljatakse ettevaatlikkus otseste või kaudsete tagajärgede suhtes loodusele ja/või sotsiaalsele keskkonnale. Majanduslikud huvid seatakse kõrgemale looduse ja/või sotsiaalse keskkonna terviklikkuse ja tas ...

                                               

Majandussanktsioonid

Majandussanktsioonid on riigivõimu keeld või piirang müüa kaupu või teenuseid teisele riigile või vahendada talle teaduslik-tehnilist informatsiooni. Sama käib ka kaupade ja teenuste impordi kohta. Üks levinumaid riikidevahelise suhtlemise poliit ...

                                               

Majandusstruktuur

Majandusstruktuur on riigis või piirkonnas väljakujunenud majandusharude vahekord. Selle kirjeldamiseks kasutatakse tavaliselt majandussektorite osatähtsust SKT-s või tööhõives, samuti kasutatakse majandusharude osatähtsust riigi majanduses.

                                               

Majandusüksus

Pikemalt artiklis Füüsilisest isikust ettevõtja Pikemalt artiklis Mittetulundusühing Pikemalt artiklis Riigiasutused Pikemalt artiklis Äriühing Majanduses- majandustegevuses iseseisvalt osalevate üksuste koondnimetus. Koondisse kuuluvad ettevõtte ...

                                               

Maksebilanss

Maksebilanss on riigi residentide ja mitteresidentide vahelisi majandustehinguid kajastav register. Oma majandusliku sisu järgi jaotatakse nimetatud tehingud tavaliselt jooksvateks intresside ja dividendide saamine ning maksmine, kaupade ja teenu ...

                                               

Maksehäireregister

Maksehäireregister ehk Creditinfo Ametlik Maksehäireregister on 2001. aastal Eesti pankade loodud register võlainfo kohta. Seda haldab Creditinfo Eesti AS. Nii ettevõtete kui ka eraisikute võlainfot koondav register sisaldas 2018. aasta seisuga a ...

                                               

Maksejõuetus

Maksejõuetus on õigustermin, mille tähendus on "maksevõimatuks tunnistatud". Maksejõuetus tähendab majanduslikust seisundist olenevat võimet makseid tasuda.

                                               

Maksevahend

Maksevahend on vahend, mis on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab müüjate ja ostjate vahelistes tehingutes bartertehinguid. Seda kasutatakse teenuste ja kaupade eest maksmiseks, võlgade tasumiseks, maksude maksmiseks jms.

                                               

Maksevõimelisus

Maksevõimelisus on varalise seisundiga tagatud suutlikkus täita oma rahalisi kohustusi. Maksevõime on majandusüksuse võime täita olemasolevate rahaliste ressursside arvel õigeaegselt seaduses või lepingus sätestatud rahalisi kohustusi. Maksevõime ...

                                               

Modernne rahandusteooria

Modernne rahandusteooria on heterodoksne postkeinsistlik makroökonoomika teooria, mille kohaselt on valuuta emisiooni õigus vaid riiklikul institutsioonil ja raha ülepakkumise vältimiseks kogub valitsus osa emiteeritud rahast maksukohustuse läbi ...

                                               

Monopol

Monopol on majanduses püsiv turuseisund, kus mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja. Monopoli puhul puudub konkurents pakutavale tootele või teenusele ja puuduvad asendustooted. See võimaldab müüjal küsida toote eest hinda, mis on ühisk ...

                                               

Mutualism (majandus)

Mutualism on eraomandit kaitsev anarhistlik ideoloogia, mis lähtub sotsiaalse turumajanduse mudelist ja vastustab kapitalistlikule majandusmudeli ebaõiglasi majandussuhteid, mis tulenevad kapitali eesõigustest, oligopolide ja monopolide turumanip ...

                                               

Muutuvkulu

Muutuvkulu on ettevõtte kulu, mis sõltub otseselt toodangu mahust. Muutuvkulud on näiteks kulud materjalile, tööjõule, kütusele, mis suurenevad iga tooteühiku lisandumisel.

                                               

Müügiesindaja

Müügiesindaja on ettevõtte esindaja, kes tutvustab ettevõtte tooteid ja teenuseid potentsiaalsetele klientidele. Ta peab tundma pakutavaid tooteid ja teenuseid ning olema hea suhtleja. Lisaks on müügiesindaja töö, olenevalt piirkonna suurusest, ü ...

                                               

Müügikorraldus

Müügikorraldus ehk müügijuhtimine on ärikorralduse valdkond, mis keskendub müügitehnikate praktilisele rakendamisele ja ettevõtete müügitehingute juhtimisele. Müügikorralduse olulised momendid on müügi planeerimine ja müügiaruande koostamine, olu ...

                                               

NAFTA

Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping oli Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Mehhiko vahel 17. detsembril 1992 San Antonios alla kirjutatud ja 1. jaanuaril 1994 jõustunud vabakaubandusleping. See leping lõi ühe maailma suuremaid kaubandusühendusi. L ...

                                               

Naturaalmajandus

Naturaalmajandus ehk elatusmajandus on majandussüsteem, mille puhul kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad üldse. Naturaalmajandus on vanim ja lihtsaim majanduse korraldamise viis. Elamiseks vajalik toodetakse ühe majapidamis ...

                                               

Naturaaltasu

Naturaaltasu ehk loonustasu on millegi eest tasumine kaupade või teenustega, aga mitte rahaga. Enamasti natuuras tasuja maksab selle natuuraga, mille valmistamise või müümisega tööandja tegeleb.

                                               

Neokapitalism

Neokapitalism ehk uuskapitalism on Teise maailmasõja järgne kapitalismi vorm, kus domineerivad suurettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid, samas reguleerib majanduspoliitikat tugevalt ka riik.

                                               

New Yorgi majandus

New Yorgi majandus hõlmab Ameerika Ühendriikide suurimat kohalikku ja piirkondlikku majandust. Lower Manhattanil asuv Wall Street on New Yorgi majanduse keskus. New Yorki iseloomustatakse kui maailma juhtivat finantskeskust. Majandus on koduks Ne ...

                                               

Nullkasv

Nullkasv on tasakaaluseisund, mis on saavutatud tootmise, tarbimise ja seda toetava ökosüsteemi vahel. See tähendab ülemaailmset tarneahelat läbiva energiavarude ja toormaterjalide koguse stabiliseerimist.

                                               

Offshore-piirkond

Offshore -piirkond on majanduslik ja õigustermin, millega tähendatakse erandliku maksusüsteemiga piirkonda. Riikides või piiratud territooriumitel on kehtestatud maksuseadused, mis võimaldavad antud piirkondades registreeritud majandusettevõtetel ...

                                               

Olelusringi hindamine

Olelusringi hindamine ehk elukaare hindamine on keskkonnajuhtimisvahend, millega hinnatakse toote või teenuse täielikku keskkonnamõju kogu olelusringi vältel. Oleluseringi hindamiseks tuleb summeerida sisendid eelkõige materjalikulu ja energiamah ...

                                               

Olelusringipõhine lähenemine

Olelusringipõhine lähenemine on toote või teenuse olelusringi keskkonnamõju vähendamisele ja ringi sulgemisele suunatud tegutsemine. Olelusringipõhist lähenemist kasutatakse nt keskkonnajuhtimises, ökomärgise andmisel, keskkonnahoidlikus tooteare ...

                                               

Omahind

Omahind on toote või teenuse ettevalmistamise, tootmise ja müügiga seotud kulud rahasse arvestatuna. Erinevalt toote või teenuse hinnast, milles selle väärtus kajastub ostja nõusolekuna, sisalduvad omahinnas tootja tehtavad kulutused väärtuse loo ...

                                               

Optsioon

Optsioon on tuletisinstrument ehk derivatiiv, mis annab selle omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse, tulevikus osta või müüa finantsvara varem kokkulepitud koguses kokkulepitud hinnaga. Optsiooni väljaandjal on optsiooni omaniku soovi korral koh ...

                                               

Optsiooni kasutamishind

Optsiooni kasutamishind on hind, millega optsiooni omanik saab ostuoptsiooni puhul optsiooni aluseks olevat väärtpaberit osta ning müügioptsiooni puhul väärtpaberit müüa.

                                               

Ostujõud

Kõik sissetulekud, millest on lahutatud igakuised püsikulud, annavad kokku selle, mis jääb üle sisseostude tegemiseks ehk tarbimiseks - ostujõu.Ostujõu indeksi arvutamisel võetakse aluseks sissetuleku-, palga- ja riiklike toetuste statistika. Pea ...

                                               

Parkinsoni seadus

Parkinsoni seadus on juhtimisalane põhimõte, mille järgi "töö maht kasvab, kuni täidab kogu selle valmimiseks saada oleva aja". Põhimõtte sõnastas C. Northcote Parkinson 1955. aastal ajakirjas The Economist ilmunud artiklis. Parkinsoni järgi põhj ...

                                               

Passiivne sissetulek

Passiivne sissetulek on sissetulek, mille saamiseks ei tehta tööd, vaid rahavoog tekib muudel viisidel, näiteks investeerimisel. Enam levinud on kolm passiivse sissetuleku saamise viisi: intress, üür ja dividendid. Intress on tasu selle eest, kui ...

                                               

Plaanimajandus

Plaanimajandus, mida mõnikord nimetatakse ka käsumajanduseks, on osa bürokratistlikust ühiskonnakorraldusest ja sotsiaalriigi majandusmudelist, milles valitsus- või parteiametnikud haldavad riigi omandit ja juhivad majandustegevust domineerivast ...

                                               

Positsioneerimine

Positsioneerimine ehk positsioonimine on turundustehnika, millega üritatakse luua sihtturu jaoks toote, brändi või organisatsiooni identiteet. Toote positsioon seisneb selles, kuidas tarbijad toodet näevad, võrrelduna võistlevate toodetega. Reegl ...

                                               

Puhasväärtus

Puhasväärtus näitab, kui palju vara jääb inimesele alles pärast kõigi tema võlgade tasumist. Üldjuhul on suure puhasväärtusega niisugune inimene, kes teenib palju, aga kulutab oma teenistusega võrreldes vähe. Teisiti öeldes – elab alla oma võimal ...

                                               

Püsikulu

Püsikulu on ettevõtte kulu, mis ei ole ettevõtte toodangu mahuga otseses seoses. Näiteks on püsikulud hoonetele ja seadmetele tehtavad kulud, sest seadet on vaja juba ühe toote tootmiseks, aga sama seadmega saab toota ka 1000 toodet. Seega, mida ...

                                               

Rahvamajandus

Rahvamajandus on suveräänse ja riiklikult organiseeritud rahva majandus, milles eristatakse eramajandust ja avalikku majandust. Viimane jaguneb omakorda riigi- ja omavalitsusmajanduseks. Peale riigipõhise majanduse võib rahvamajandus tähistada ka ...

                                               

Rahvamajanduse kogutoodang

Rahvamajanduse koguprodukt ehk rahvamajanduse kogutoodang on teatud perioodi jooksul riigi tootmistegurite loodud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses. Viimastel aastatel kasutatakse rahvusvahelises statistikas RKP as ...