Back

ⓘ Transport ehk veondus on inimeste, materjalide jms vedamine ühest kohast teise. Transpordi kui majandusvaldkonna iseärasuseks on nõudlus – vajadus materjalide j ..
                                               

SSL

SSL on lühend, mis võib tähendada: Informaatikas: Single Stuck Line Secure Sockets Layer turvasoklite kiht, mille edasiarendus on Transport Layer Security TLS ehk transpordikihi turbeprotokoll on infoturbe protokoll Kosmoseteaduses: Space Systems Laboratory, Marylandi Ülikooli juures Space Sciences Laboratory, Berkeleys Californias

                                               

FAT

FAT võib tähendada järgmist: Far Eastern Air Transport, Taiwani lennuettevõte failipaigutustabel File Allocation Table Fat võib tähendada järgmist: fat on inglise keeles rasv

                                               

TNT

TNT on lühend, mis võib tähendada: trinitrotoluool ehk trotüül, keemiline ühend ja lõhkeaine TNT!, täiesti uue koosseisuga noorte kirjanike rühma järeltulija Tallinna Noored Tegijad, Tallinnas aastail 1998–2000 tegutsenud noorte kirjanike rühm Template Numerical Toolkit, C++ programmeerimiskeele abivahend TNT, soome poksija Juho Tolppola hüüdnimi "T.N.T.", rokkansambli AC/DC album TNT, Venemaa telekanal. TNT, arvutiprogramm makromolekulide modelleerimiseks TNT N.V. varem Thomas Nationwide Transport, logistikaettevõte Turner Network Television, telekanal TNT® Fireworks, USA-s asuv tulevärgi ...

                                               

Klass

Klass on mitmetähenduslik sõna: Klassiruum – kooli õpperuum, kus toimub õppeprotsess Sotsiaalne klass – sotsioloogia mõiste inimgrupile, mis eristub mingi tunnuse alusel ja tekib sotsiaalse kihistumise tulemusel Klass bioloogia – bioloogilises taksonoomias hõimkonnast väiksem üksus, mis jaguneb seltsideks Klass ehk nominaalklass, grammatiline kategooria "Klass" film on Ilmar Raagi film koolivägivallast, mis esilinastus 15. märtsil 2007 Tallinna kinos Coca-Cola Plaza Klass matemaatika – hulgateoorias ja selle rakendustes kogu matemaatikas hulkade või ka muude matemaatiliste objektide kogum, ...

                                               

Tarbekaubad

Tarbekauba all peetakse silmas lõpptarbimiseks mõeldud kaupu. Valmistoodangut eristab muust toodangust asjaolu, nagu juba nimest võib eeldada, nendest enam midagi edasi ei toodeta. See tähendab, et peale ostmist lõpptarbija tarbib toote ära, selle asemel et kasutada seda mingi edasise toote tootmiseks. Ettevõtted toodavad lõpptoodangut toormaterjalide, kapitalikaupade masinad, seadmed ning tööstuslikud transpordivahendid ja tööjõu kombineerimisel. Majanduslikust vaatepunktist saab tarbekaubad liigitada kolme peamisesse kategooriasse: teenused – tarbitakse kohe, näiteks iluteenused, ravitee ...

                                               

Lennundusfraseoloogia

Lennundusfraseoloogia on üheselt mõistetavatest fraasidest, tehnilisest slängist ja spetsiifilistest hääldusreeglitest koosnev piiratud ingliskeelne sõnavara. See lihtsustab lennujuhtide ja pilootide vahelist suhtlust ning võimaldab erineva keelelise ja dialektilise taustaga inimestel üheselt arusaadavat suhtlust. Eestis kasutusel olev fraseoloogia on kehtestatud lennundusseadusest tuleneva lennunduse raadioside reeglite määruse alusel ja see lähtub Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni standarditest.

                                               

Kosmoseprügi

Kosmoseprügi on nimetus töökõlbmatutele objektidele Maa orbiidil. Selle hulgas on raketiastmed, kasutuskõlbmatud satelliidid, prügi kosmoselaevade ja satelliitide hävimisest ja muud kosmoselaevadele ohtlikud objektid orbiidil. Kosmoseprügi on ohuks praegu kasutuses olevatele satelliitidele, hiljuti oli see ohuks ka Eesti esimesele tehiskaaslasele ESTCube-1. 95% jälgitavatest orbiidil olevatest objektidest on prügi. Kosmosetehnoloogias on kosmoseprügi eemaldamine ja vältimine väga aktuaalne.

                                               

Riigivastutus

Riigivastutus on õigus avaliku võimu organ omavoli kasutamise eest vastutusele võtta. Eelkõige on riigivastutus osa põhiseaduslikust õigusest ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud materiaalse ja moraalse kahju hüvitamisele. Rahvusvahelises õiguses on riigivastutuse tähenduseks teise rahvusvahelise organi või riigi rikkumise korral nende vastutusele võtmine. Õigusmaailmas on enamus norme mõeldud reguleerima füüsiliste isikute ning juriidiliste isikute vahelisi suhteid. Norme, mis on mõeldud riigi, politsei, kohaliku omavalitsuse ja muude avaliku võimu kandjate käitumise korraldamisek ...

                                               

Sonora kartell

Sonora kartell, tuntud ka kui Caro Quintero organisatsioon, oli Mehhiko kuritegelik kartell. Kartelli lagunemisel liideti see Tijuana ja Sinaloa kartellidega. 2007. aastal said Sonora kartellist, Colima kartellist ja Milenio kartellist Sinaloa kartelli harud. Aastaks 2010 oli Sonora kartell siiski laiali läinud.

Transport
                                     

ⓘ Transport

Transport ehk veondus on inimeste, materjalide jms vedamine ühest kohast teise.

Transpordi kui majandusvaldkonna iseärasuseks on nõudlus – vajadus materjalide ja toodete järele, mis eeldavad kohalevedu, või isiku vajadus olla teatud ajal teatud kohas.

Transpordiliigid means of transport kujutavad endast veovahendeid, millega transporditakse materjale, tooteid ja inimesi, ühest kohast teise. Peamiselt toimub transport maa-, maanteed, raudteed, õhu-, veeteede meri, siseveekogu ja torujuhtmete kaudu.

Paljud jaotusvõrkudes kasutatakse nimetatud transpordiliikide kombinatsioone. Näiteks naftat ja gaasi pumbatakse torujuhtmete kaudu suurte vahemaade taha.

Selle, millised veoviisid on riigi või selle piirkonna majanduses oluliseks, määrab ära kolm tegurite rühma: geograafilised, majanduslikud majanduse arengutase ja sellest tulenev transpordinõudlus ja poliitilised tegurid.

Eri transpordiliikide kasutamise ulatus võib riigiti märkimisväärselt erineda. Näiteks tehakse Eestis keskmiselt 40% vedudest autotranspordiga, ülejäänu aga raudteetranspordiga k.a transiitveod läbi Eesti. Vedusid meredel sadamast sadamasse ning vedusid jõgedel ja järvedel Eestis ei tehta.

Transpordi arengut on soodustanud maailma rahvastiku kiire kasv, kaupade ja energiakandjate tarbimise suurenemine, elanikkonna koondumine linnadesse urbaniseerumine, linnade kiire kasv ja teaduslik-tehniline progress. Euroopa Liidus annab transport keskmiselt 7% SKT-st. USA-s moodustab transport isegi 16% SKT-st.

Üldkasutatava transpordi koguveohulk oli NSV Liidus 1974. aastal 4939.3 miljardit tkm, Eesti NSV-s 18 510 miljonit tkm.

                                     

1. Transpordiliigid

Kaubaveoteenuste osutamine klientidele toimub maismaal maanteedel, raudteedel ja siseveekogudel, merel ja õhus. Vanimateks transpordiliikideks on maismaa- ja meretransport. Sajandeid on toimunud suurte kaubakoguste vedamine merel purjelaevadega. Enne autode leiutamist toimus sisemaal kaupade vedu hobuvankritega ja jõgedel väikeste jõelaevadega. Vedudega raudteel tehti algust 19. sajandi keskpaigast. Vedudeni õhu teel on jõutud aga alles 20. sajandi teisest kümnendist.

                                     

1.1. Transpordiliigid Maanteetransport

Pikemalt artiklis Maanteetransport

Esimesteks maanteetranspordi vahenditeks olid vankrid, mida vedasid hobused, härjad või koguni inimesed. Järjest kasvava kaubanduse ja kaasneva tööstusrevolutsiooniga olid hädasti vaja paremaid teid. John Loudon McAdam 1756–1836 töötas välja esimese kaasaegse maantee. Ta koostas soodsa hinnaga sillutise, mis koosnes muldkehast ja seda katvast kividest tuntud kui killustikkate, ning tõstis teepinna ümbritsevast maastikust mõne meetri võrra kõrgemale, mis aitas kaasa vee äravoolule.

Transporti teedel jaguneb laias laastus kaheks: kauba- ja inimeste transport. Lühikestel vahemaadel kergemate väiksemate saadetiste pakkide veoks kasutatakse kaubikuid, Suurematel vedudel kasutatakse veoautosid rekkasid.

Inimeste transport teedel toimub autode ja ühistranspordivahenditega.

Positiivsed küljed:

 • kiire kohaletoimetamine
 • parim kergesti riknevate kaupade nt puu- ja köögiviljad vedamiseks
 • parim lühikeste vahemaade läbimiseks
 • lihtne jälgida kauba asukohta ja liikumist
 • lihtne pidada sidet juhtidega
 • tasuv / majanduslikult tõhus
 • parim kullerteenus

Negatiivsed küljed:

 • halbade ilmaolude võimalik mõju
 • viivitused tihedas liikluses
 • kaupade rikkumine hooletusest
                                     

1.2. Transpordiliigid Raudteetransport

Pikemalt artiklis Raudteetransport

Raudteetransporti kasutatakse enamasti pikkade vahemaade läbimiseks. Peamiseks transpordivahendiks on rong, millega veetakse reisijaid ja kaupa raudtteel terasrööbastel. Kiiruse suurendamisel raudteedel ja kiirraudteevõrgustike täiustamisel on olnud oluline mõju reisijate transpordile, eriti Euroopas ja Jaapanis. Inimesed jõuavad väga kiiresti punktist A punkti B, kuid seetõttu jäetakse vahele ka palju n-ö vähem tähtsaid vahepeatusi. Näiteks Prantsuse TGV on operatiivse kiirusega ligikaudu 300 km/h.

Positiivsed küljed:

 • usaldusväärne
 • energiasäästlik
 • kiire kohaletoimetamine
 • suur mahutavus
 • kuluefektiivne
 • turvaline

Negatiivsed küljed:

 • ettenägematud ajalised viivitused nt taristu tehniliste rikete korral
 • sõltuvus raudteevedude korraldaja ajakavast
                                     

1.3. Transpordiliigid Lennutransport

Pikemalt artiklis Õhutransport

Lennutransport lennundus on kõige kiirem pikamaatranspordi vahend kosmoselaeva järel.

Maailmas on viis peamist tsiviilsete transpordilennukite tootjat: Airbus Euroopa, Boeing USA, Bombardier Kanada, Embraer Brasiilia ja United Aircraft Corporation Venemaa.

Ainuüksi USA-s on korraga õhus keskmiselt üle 5000 lennuki. Igal aastal tõuseb õhku üle 64 miljoni kaubandus- ja eralennuki.

Positiivsed küljed:

 • kiire kohaletoimetamine, tavaliselt kulub aega vaid kuni 24–48 tundi.
 • klientide tellimused täidetakse kiiresti
 • kõrgetasemeline teenindus
 • tellijate ooteaeg on lühike

Negatiivsed küljed:

 • tollimaksu ja aktsiisi piirangud
 • kulukas
 • arvestada tuleb lendude hilinemise ja/või tühistamise võimalusega
                                     

1.4. Transpordiliigid Veetransport

Pikemalt artiklis Meretransport Pikemalt artiklis Siseveetransport

Meretransport on olnud suurim kaubavedaja läbi teadaoleva ajaloo, ühtlasi on ta kõige odavam, kuid aeglaseim kauba transportimisviis. Kõige modernsemad kaubanduslaevad saab liigitada järgnevalt: puistlastilaevad, konteinerlaevad, tankerid, puurlaevad, külmutuskonteineritega laevad, Ro-ro-laevad, rannikuäärsed kauplemislaevad, praamid, kruiisilaevad, liinilaevad ja mitmeotstarbelised laevad.

Meretransport on efektiivne lühikesteks reisideks ja nauditavateks kruiisideks, kus inimesed saavad kasutada pardal pakutavaid mugavusi, näiteks ujulad, kinod, restoranid, baarid, ööklubid jne.

Siseveetransport, sealhulgas jõed ja kanalid, on alternatiivne ning keskkonnasõbralik viis kaupade transportimiseks.

Positiivsed küljed:

 • ideaalne raskete ja mahukate kaupade transportimiseks
 • sobib vedama tooteid, mis säilivad kaua

Negatiivsed küljed:

 • täpset transiitkaupade asukohta on raske jälgida
 • tolli- ja aktsiisimaksu piirangud
 • halb ilm võib tarnegraafikut segada
 • võib olla kulukas
 • pikad tarnetähtajad


                                     

1.5. Transpordiliigid Muud meetodid

Torutransport on kaubavedu läbi toru. Kõige sagedamini saadetakse vedelikke ja gaase, suruõhu abil saab pneumaatiliste torude kaudu transportida ka tahkeid kapsleid. Torujuhtme trassid on praktiliselt piiramatud, kuna neid saab paigaldada nii maa peale kui ka vee alla. Pikim gaasijuhe on Alberta et Sarina, mis asub Kanadas ja on 2911 km pikk. Pikim naftajuhe on Transiberian, mis on üle 9344 km pikk ning ulatub Venemaa arktilistelt naftaväljadelt Ida-Siberist Lääne-Euroopasse.

Sõltuvalt torujuhtmete eesmärgist saab need jagada kolmeks:

 • Kogumise torujuhtmed. Need on väiksemad omavahel ühendatud torujuhtmed, mis moodustavad keerulisi võrgustikke ning mille eesmärgiks on tuua nafta või maagaas lähedal asuvatesse kaevudesse reoveepuhastuseks.
 • Transport torujuhtmed. Peamiselt pikad suure läbimõõduga torud, mille abil transporditakse tooteid linnade, riikide ja isegi mandrite vahel.
 • Jaotustorustikud. Koosnevad omavahel ühendatud torujuhtmetest ja on väikese läbimõõduga. Nende kaudu transporditakse tooteid lõpptarbijatele. Toiteliinide kaudu jagatakse gaas eramajapidamistesse ja ettevõtetesse.

Lisaks kemikaalidele transporditakse ka vett ja õlut.                                     

2. Vaata ka

 • Veejuhtmed
 • Euroopa Liidu transpordipoliitika
 • Loomtransport
 • Side
 • Maismaatransport
 • Pöidlaküüt
 • Logistika
 • Gaasijuhtmed
 • Energiaülekandeliinid
 • Säästev transport
 • Suborbitaalne transport
 • Veetransport
 • Naftajuhtmed
 • Teleportatsioon
 • Kanalisatsioon
                                     
 • Artiklis Eesti transport antakse ülevaade Eesti transpordiga seotust. Pikemalt artiklis Eesti maanteede loend Eestis oli 2005. aasta 1. jaanuari seisuga
 • Säästev transport inglise keeles sustainable transport või green transport on arengusuund, mis eelistab inimeste ja kaubaveol väiksema energiatarbe
 • Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus International Air Transport Association, lühend IATA on lennufirmade kaubandusühing. 290 lennufirmat, mis IATAsse
 • Netikuller Transport OÜ on eesti ettevõte, mida tuntakse kaubamärgi Netikuller ja veebikeskkonna netikuller.ee järgi. netikuller.ee alustas tööd 2002
 • Department for Transport DfT on Suurbritannia valitsusasutus, mis vastutab Inglismaa transpordivõrgustiku ja loetud arv transpordiga seotud küsimuste
 • sedimentatsioonist. Settetransport viib reljeefi tasandumise ning madaldumise suunas. Transport on intensiivsem geoloogiliselt noorematel aladel näiteks mäestikud
 • Federal State Unitary Enterprise State Transport Company Rossiya vene keeles Федеральное государственное унитарное предприятие Государственная транспортная
 • Hérault departemangu transport on artikkel transpordikorraldusest selles departemangus. Departemangu läbib kaks kiirteed A9 ja A75. Kolmas kiirtee A750
 • läbivate valgukanalite või transportvalkude olemasolu. Makromolekulide transport rakku toimub aga rakumembraani sissesopistumise endotsütoos teel. Rakumembraani
 • Transpordikihi turbeprotokoll ingl Transport Layer Security, TLS varem turvasoklite kiht Secure Sockets Layer, SSL on krüptograafiline protokoll
Alaska Raudtee
                                               

Alaska Raudtee

Alaska Raudtee on 1914. aastal asutatud Alaska raudteekompanii, mis ühendab Sewardit ja Whittierit lõunas Alaska lahe ääres Fairbanksi ja Fort Wainwrightiga sisemaal. Raudtee läbib osariigi pealinna Anchoragei.

Users also searched:

mööbli transport tuppa, rug transport, tallinna ühistransport,

...
...
...