Back

ⓘ Säästev Eesti 21 ehk Eesti agenda 21 on Eesti jätkusuutliku arengu riiklik strateegia kuni 2030. aastani. SE 21 on säästva arengu pikaajaline raamdokument, mis ..
                                     

ⓘ Säästev Eesti 21

Säästev Eesti 21 ehk Eesti agenda 21 on Eesti jätkusuutliku arengu riiklik strateegia kuni 2030. aastani. SE 21 on säästva arengu pikaajaline raamdokument, mis kiideti Riigikogus heaks 14. septembril 2005. Strateegia väljatöötamisel tegid koostööd erinevate valdkondade teadlased ja mitmed huvirühmad. SE 21 ei ole suunatud üksnes keskkonnakaitselistele ja ökoloogilistele aspektidele, vaid on kogu Eesti ühiskonnaelu haarav arengukava.

SE 21 põhimõtteks on ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukuse nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega.

                                     

1. Strateegia väljatöötamine

Strateegia väljatöötamist juhtisid Mati Heidmets, Andres Jagomägi, Ene Kadastik, Marju Lauristin, Mai Luuk, Ahto Oja, Jaan-Mati Punning, Ruuta Ruttas, Külliki Tafel, Erik Terk, Rain Tamm ja Raivo Vetik.

                                     

2. Strateegia sisu

Strateegia seab oma esimeses peatükis neli eesmärki, milleks on eesti kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal, seejärel vaatleb teises peatükis nende eesmärkide saavutamise vahendina konservatiivset mudelit ja partnerlusmudelit. Seejärel tõdeb strateegia, et need mudelid on vastuolulised ning nende positiivne mõju Eesti arengule end ammendamas: "Sellises olukorras tuleb kaaluda võimalusi erinevate lähenemiste ühitamiseks, omamoodi sünteesstsenaariumi kujundamiseks, mis üritaks kombineerida ülaltoodud kolme tee tugevad küljed ning vähendaks võimaluste piires neis peituvaid ohtusid. Selliseks stsenaariumiks võiks olla järgmises peatükis kirjeldatud arengutee teadmusühiskonna suunas."

Strateegia kolmas peatükk kirjeldab sünteesistsenaariumi pealkirja all "Eesti kui teadmusühiskond" ning neljas peatükk kirjeldav selle strateegia elluviimiseks vajalikke tegevussuundi.

Teadmusühiskonnale suundumisel on vajalikud sammsammulised muutused "vähemalt neljas valdkonnas":

 • Teadmusjuhtimine ning selle põhimõtete sissetoomine riigivalitsemisse
 • Teadmusühiskonna suunas liikumisele sotsiaalse toetuse loomine
 • Muutused intellektuaalsete ressursside loomise ja kasutamise osas
 • Loodussuhete viimine teadmusühiskonna põhimõtetele vastavaks
                                     

3. Välislingid

 • Säästev areng, Keskkonnaministeerium, vaadatud 19.03.2018
 • Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" heakskiitmine, Riigi Teataja, Vastu võetud 14.09.2005
 • Säästev areng, Riigikantselei ülevaatelehekülg riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" eesmärkidest, rakendamisest ja mõõdikutest
                                     
 • kohalike Agenda 21 koostamiseks, valmistati ette lähteülesanne strateegia Säästev Eesti 21 koostamiseks, tehti taustuuringuid, korraldati Eestile esmatähtsates
 • ergutaksid keskkonnasäästlike lahenduste kasutamist. Strateegias Säästev Eesti 21 on säästva transpordiga seotud kolm teemat: saastumise vähendamine
 • dokument Eesti 21 Säästev Eesti 21 Kohalik Agenda 21 Läänemere Agenda 21 Kodanikuühiskond Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI
 • tulevikuga arvestamist. Eesti säästva arengu põhimõtted pandi paika säästva arengu riikliku strateegiaga Säästev Eesti 21 Antud strateegia alused
 • Säästev areng ehk jätkusuutlik areng ehk tasakaalustatud areng inglise keeles sustainable development on mõiste, mida tavaliselt määratletakse kui arenguteed
 • Pikaajaline riiklik strateegia Säästev Eesti 21 võeti Riigikogu poolt vastu 2005. aastal ning see kirjeldab Eesti ühiskonna jätkusuutlikkuse probleemi
 • Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia Säästev Eesti 21 rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus. Aruanne otsib muu hulgas
 • Uluots. Nad täitsid käsku: Eesti ohvitseride saatus, Tallinn 1999. ISBN 9985 - 9199 - 1 - 2 Koos Jüri Kanniga. Säästev areng. Eesti uue aastatuhande lävel: väikerahva
 • ülemaailmsel foorumil, võtsid eetilise kohustuse tagada säästev areng, et kindlustada elu maakeral 21 sajandil, ning jätkasid harta loomist ja levitamist
 • mõjutamisele ja projektidele kolmes valdkonnas: energeetika ja kliima säästev majandusmudel ja tarbimine fosforiit ERL on mitme rahvusvahelise võrgustiku
 • looduskaitseharta säästev kasutus ökosüsteemne käsitlus ÜRO keskkonna - ja arengukonverents Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn
 • üheskoos riiklikus säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 püstitatud eesmärkidega. Säästev Eesti 21 ja selles püstitatud eesmärgid on aluseks kõikidele

Users also searched:

kestliku arengu eesmärgid, säästva arengu haridus,

...
...
...