Back

ⓘ Eesti julgeolek ..
                                               

Eesti luureajalugu

Eesti luure- ja vastuluureteenistus asutati novembris 1918 Sõjaväe Peastaabi teadete kogumise jaoskonna nime all. Eesti luure loojaks peetakse Oskar Mamersit, kellest sai selle esimene juht. Vabadussõjas koguti edukalt teavet Venemaa punaste, valgete ja baltisaksa Landeswehri kohta. Eesti agentluure rajas ja juhatas endine keiserliku Venemaa armee kogemustega kõrge luureohvitser ta oli Läänemere luureülema asetäitja Johan Laidoner. 1. Esimese operatsioonina rajas ta Arhangelski piirkonnas liitlasväed olid märtsis 1918 maabunud Murmanskis salaja Eesti rahvusväeosa. Kuna Laidoner töötas Suur ...

                                               

Eesti riiklik julgeolek

Eesti riiklik julgeolek on Eesti riigi kaitse ja püsivuse tagamisele suunatud tegevus, mille eesmärgiks on riigi ja rahva kaitse tagamine riigisisesel ja välismaisel tasandil. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 130 sätestab: "Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Piirata ei tohi õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud põhiseaduse §-des 8, 11–18, 20 lõige 3, 22, 23, 24 lõiked 2 ja 4, 25, 27, 28, 36 lõige 2, 40, 41, 49 ja 51 lõige 1."

                                               

Elanikkonnakaitse

Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja ühiskonda kõikvõimalike kriiside korral. Elanikkonnakaitse tänapäevane käsitus: Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata. Elanikkonnakaitse on ühiskonna eri osaliste – inimeste, kogukondade, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtjate ja valitsusasutuste – ühine jõupingutus. Elanikkonnakaitse hõlmab elanike kaitset mistahes üleriigilise mõjuga kriisiolukorras. Elanikkonnakaitse rakkerühma moodustamise otsustas Vabariigi Valitsus 3. ...

                                               

Kaitseväe peastaabi luureosakond

Kaitseväe peastaabi luureosakond on Eesti Kaitseväe peastaabi osakond, mis tegeleb sõjaväeluurega seotud ülesannetega, s.h analüüside/ohuhinnangute koostamine, luurealase koostöö läbiviimine liitlastega jne.

                                               

Põhja ringkonnaprokuratuur

Põhja Ringkonnaprokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, Riigiprokuratuuri allasutus. Ringkonnaprokuratuur asub Tallinnas Lubja 4. Tööpiirkonnaks on Harju maakond. 2019. aasta seisuga on Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröriks Saskia Kask. Ringkonnaprokuratuuris töötab kokku 80 prokuröri. 2004. aastal korraldati Tallinna prokuratuur ja Harju prokuratuur ümber Põhja Ringkonnaprokuratuuriks.

                                               

Sisekaitseülem

Sisekaitseülema tegevuse aluseks oli Eesti Vabariigi 1938. aasta kaitseseisukorra seaduse ja on 1996. aasta "Erakorralise seisukorra seadus", mille kohaselt sisekaitseülem on Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohtude: vägivallaga seotud kollektiivsest surveaktsioonist; Eesti põhiseadusliku korra vägivaldse kukutamise katsest; Eesti Vabariigi mõne paikkonna vägivaldsest isoleerimisest; ulatuslikust vägivallaga seotud isikugruppide vahelisest konfliktist; terroristlikust tegevusest; korral riigisisese julgeoleku ja korra tagamise eest vastutav riigiametnik. Erakorralise seisukorra seaduse ...

                                               

Vabatahtlik merepääste

Vabatahtlik merepääste on algusest lõpuni vabatahtlikel alustel toimiv päästeteenus, mille eesmärgiks on mereohutuse edendamine ning veekogudel õnnetusse sattunute päästmine. Eesti organiseeritud vabatahtliku merepääste ajalugu ulatub 19. sajandisse. Seisuga 24. veebruar 2018 oli Eestis üle 500 tunnistust omava vabatahtliku merepäästja. Vabatahtlikud merepäästjad panustavad üha suuremal määral turvalise elukeskkonna loomisel. Kui 2016. aastal kaasati vabatahtlikke 67 sündmuse lahendamisse, siis 2017. aastaks oli selliste sündmuste arv kasvanud 112-ni.

                                               

Välisluureamet

Välisluureamet on Eesti Vabariigi välisluureamet, mis tegeleb teabe kogumise, eritlemise ja edastamisega Eesti Vabariigi Presidendile, Eesti Vabariigi peaministrile, kaitseväe juhatajale, Eesti Vabariigi siseministrile, Eesti Vabariigi välisministrile ja Eesti Vabariigi kaitseministrile. 1. juulist 2017 jõustus "Julgeolekuasutuste seaduse" muudatus, millega Teabeameti uus nimi on Välisluureamet, inglise keeles Estonian Foreign Intelligence Service ja prantsuse keeles Service estonien du renseignement extérieur.

                                     

ⓘ Eesti julgeolek

 • Eesti riiklik julgeolek on Eesti riigi kaitse ja püsivuse tagamisele suunatud tegevus, mille eesmärgiks on riigi ja rahva kaitse tagamine riigisisesel
 • valdkonnad on militaarne julgeolek majanduslik julgeolek ökoloogiline julgeolek ühiskondlik julgeolek ja poliitiline julgeolek Nendes valdkondades käsitletakse
 • Kaitseministeerium Sõjavägi Riigikaitselaager Riigikaitseõpetus Riigi suveräänsus ja julgeolek ning rahvusvahelise kaitse taotleja õigused, Marina Põldma Tartu Ülikooli
 • 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus liideti küla Häärmäni külaga. Rebäse külas varjas end kolm metsavenda. Julgeolek korraldas neile
 • strateegia Eesti regionaalpoliitika Eesti riigiametid Eesti riigipeade loend Eesti riiklik e - tervise projekt Eesti riiklik julgeolek Eesti riiklikud tähtpäevad
 • Keskkonnakaitse Euroskeptitsism Sotsiaalpoliitikas tagada minimaalne sotsiaalne julgeolek Põhjala riikides Soome, Rootsi, Norra, Taani oli agraarliikumistel võrreldes
 • mõju, rahvusvaheliste inimõiguste regionaliseerumine, inimõigused ja julgeolek ning riik ja religioon. Kiviorg sai Tartu Ülikoolist 1996. aastal õigusteaduse
 • Ervin ja Karl Leius. Sealt sai julgeolek teateid ka Saaliste kallimast Ilsest, kes töötas muusikaõpetajana. Julgeolek püüdis naist värvata, mis näis ka
 • Zverjev Komandandijaoskond julgeolekuasutuste ja töötajate füüsiline julgeolek ENSV RJRK Sisevangla, Pagari tänav 1, keldris Tallinnas. Ülem Konstantin
 • riiklusega seotud aspekt on a riiklikult oluliste kübervahendite julgeolek ja b julgeolek kübervahendite talitluse kaudu tekkivate tekitatavate ohtude suhtes
 • Venemaa vastuluureamet, mille ülesanne tagada Venemaa Föderatsiooni riiklik julgeolek ja põhiseadusliku korra kaitse. Organisatsiooni peakorter on Moskvas Lubjanka

Users also searched:

...
...
...