Back

ⓘ Eesti kohtusüsteem ..
                                               

Eesti kohtusüsteem

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline, süsteemi esimese astme moodustavad maakohtud ja halduskohtud, teise astme ringkonnakohtud ning kolmandaks astmeks on riigikohus. Kohtukorraldus ja kohtuteenistuse õiguslikud alused on sätestatud kohtute seaduses. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 146 ütleb, et õigust mõistab ainult kohus. Kohus on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. Õigust mõistavad kohtus kohtunikud, kes on määratud oma ametisse eluaegsena ja nad on oma tegevuses sõltumatud. Põhiseaduse § 15 lause 1 ütleb, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ...

                                               

Lääne Maakohus

Lääne Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressidel Haapsalu, Sadama tänav 21 ja Kärdla, Põllu tänav 17. Lääne Maakohus loodi 24. mail 1990, kui Haapsalu Rajooni Rahvakohus nimetati vastavalt ümber. 1. jaanuaril 2006 liideti Lääne Maakohus Pärnu Maakohtuga.

                                               

Maakohus

Maakohus on esimese astme kohus Eestis, kus arutatakse kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Tartu Maakohus Viru Maakohus Harju Maakohus Pärnu Maakohus

                                               

Riigikohtu esimees

Riigikohtu esimees on Eesti Riigikohtu tegevust juhtiv isik, kes on ex officio ka Riigikohtu üldkogu eesistuja ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees.

                                               

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegiumite kõrval neljas Riigikohtu kolleegium. Selles kontrollitakse, kas õigustloovad aktid ja välislepingud on vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju lahendatakse ka Riigikohtu üldkogu istungil. Erinevalt kolmest teisest kolleegiumist ei ole põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil eraldi esimeest, vaid kolleegiumi tööd juhib Riigikohtu esimees, kelleks on alates 2019. aasta veebruarist Villu Kõve. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu pädevus, kohtusse pöör ...

                                               

Riigikohus

Riigikohus on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmanda astme ja kolmanda lülina kõrgeim kohus. Riigikohus täidab kassatsioonikohtu ülesandeid, millele lisanduvad põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu funktsioonid. Samuti on Riigikohtul kaasotsustusõigus kohtunike ametissenimetamisel ning ametist tagandamisel. Lisaks omab Riigikohus suurt tähtsust kohtupraktika ühtlustajana ning õiguse tõlgendajana. Riigikohus on võimude lahususe põhimõtte kohaselt Eesti Vabariigi kohtuvõimu esindav kõrgeim organ. Riigikohtu esimees on alates 2019. aasta veebruarist Villu Kõve. Riigikohus asub Tartus Toomemäel, ...

                                               

Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus on Eesti 2. astme kohus asukohaga Tallinnas, Pärnu maantee 7. Tallinna ringkonnakohtu esimees on Villem Lapimaa. Tallinna ringkonnakohtus on 29 kohtunikku.

                                               

Tartu Maakohus

Esimene riiklik esimese astme maakohus loodi Tartusse 1630. aastal. Nõukogude perioodil tegutses Tartu Linna ja Rajooni Rahvakohus. Aastal 1990 nimetati need ümber Tartu Linna - ja Tartu Maakohtuks. Aastal 2000 need kaks asutust ühendati ja moodustati Tartu Maakohus.

                                               

Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus on Eesti teise astme kohus asukohaga Tartus. 3. juulil 1992 jõustunud Eesti põhiseaduse alusel taastati Eestis kolmeastmeline kohtusüsteem. Tartu Ringkonnakohus alustas tegevust 15. septembril 1993. 19. augustil 1993. aastal nimetas president Lennart Meri Tartu Ringkonnakohtu kohtunikeks Hele-Kai Remmeli, Peeter Jerofejevi, Ott Järvesaare, Ago Kutsari, Mati Kartau, Aarne Sarjase ja Henn Jõksi. Kohtu esimeheks määras Riigikogu Ago Kutsari, kes töötas selles ametis kuni aastani 2009. 15. septembril 1993. aastal alustasid tööd ringkonnakohtud, millega käivitus kolmeastmel ...

                                               

Viru Ringkonnakohus

Viru Ringkonnakohus oli Eesti teise astme kohus, mis vaatas läbi kohtulahendeid apellatsiooni korras, mis asus aadressil Jõhvi, Viru tänav 5A. Viru Ringkonnakohus loodi 1993. aastal ning liideti 2009. aasta alguseks Tartu Ringkonnakohtuga. Kohtu koosseisus oli nii 1996. kui ka 2006. aastal 8 kohtunikku. Viru Ringkonnakohtu juhataja esimees oli kohtunik Sirje Aitsen.

                                     

ⓘ Eesti kohtusüsteem

 • Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline, süsteemi esimese astme moodustavad maakohtud 4 ja halduskohtud 2 teise astme ringkonnakohtud 2 ning kolmandaks
 • Seadusandlik võim on antud Eesti parlamendile. Täidesaatvat võimu teostab valitsus, mida juhib peaminister. Eesti kohtusüsteem on täidesaatvast võimust
 • seadusandliku ja täidesaatva võimu kõrval kolmas võim. Pikemalt artiklis Eesti kohtusüsteem Õiguskantsler ja mitmesugused kohtud seisavad selle eest, et igaühe
 • on loetelu Eesti Vabariigi Riigikohtu kohtunikest aastatel 1919 1940 ja alates 1992. aastast. Eesti kohtusüsteem Riigikohus Endised Riigikohtu liikmed
 • ameti ühitamatus teise ametikohaga jne Pikemalt artiklis Eesti kohtusüsteem Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline. Tsiviil - kriminaal - ja väärteoasju lahendavad
 • täidesaatvat Vabariigi Valitsus ning kohtuvõimu kohtusüsteem eesotsas Riigikohtuga. Vabariigi President on Eesti riigipea ja mängib riigi kõrgeima esindaja
 • Eesti kohtusüsteem likvideeriti. Kõrgeimaks sai kohtuinstantsiks sai Eesti NSV Ülemkohus, millele allusid maakonnakohtud 11 ja rahvakohtud. Eesti NSV
 • 47 liikmesriiki Kohtusse võib pöörduda isik siis, kui liikmesriigi kohtusüsteem ei kaitse konventsiooniga talle tagatud õigusi ja kõik siseriiklikud
 • europa.eu. Vaadatud 27.10.2016. 1998 Põhiseadus. 146. Tallinn: Ilo Kohtusüsteem kohus.ee. Vaadatud 27.10.2016. Maakohus kohus.ee. Vaadatud 27.10
 • Kohtunik ja kohtusüsteem on oma tegevuses lahutatud nii seadusandlikust kui ka täidesaatvast võimust. Eestis võib kohtunikuks nimetada Eesti kodaniku, kellel
 • Peeter Panksep 1971 1987 August Kärsna 1990 1992 Aino Lepik von Wirén Eesti kohtusüsteem Ministeeriumi tutvustus ja struktuur Riigieelarve Rahandusministeerium
 • kubermangudes hakkas kehtima Venemaal 1864. aasta kohtureformiga kehtestatud kohtusüsteem 3. august vkj 22. juuli liikluseks avati Pihkva - Riia raudtee koos
Halduskohus
                                               

Halduskohus

Halduskohus on kohus, mis lahendab avalik-õiguslikke vaidlusi. Lisaks annab kohus mõningatel juhtudel loa haldustoiminguks. Eestis on kaks halduskohtut: Tallinna ja Tartu Halduskohus; enne 2006. aastat tegutses ka Jõhvi Halduskohus.

                                               

Ida-Viru Maakohus

Ida-Viru Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Jõhvi, Narva maantee 11. 1. jaanuaril 2006 liideti Ida-Viru Maakohus ja Lääne-Viru Maakohus ning ametiasutuse uueks nimeks sai Viru Maakohus.

                                               

Kohtla-Järve Linnakohus

Kohtla-Järve Linnakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Kohtla-Järve, Järveküla tee 30. 1. jaanuaril 2003 liideti Kohtla-Järve Linnakohus Jõhvis asuva Ida-Viru Maakohtuga.

Lääne-Viru Maakohus
                                               

Lääne-Viru Maakohus

Lääne-Viru Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Rakvere, Rohuaia tänav 8. 1. jaanuaril 2006 liideti Ida-Viru Maakohus ja Lääne-Viru Maakohus ning kohtuasutuse uueks nimeks sai Viru Maakohus. Kohtu töö jätkus samal aadressil, Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas.

                                               

Narva Linnakohus

Narva Linnakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Narva, 1. Mai tänav 2. Kohtu tööpiirkond oli Narva linn. 1. jaanuaril 2006 liideti Narva Linnakohus Viru Maakohtuga.

                                               

Pärnu Linnakohus

Pärnu Linnakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Pärnu, Rüütli tänav 19. Kohtu tööpiirkond oli Pärnu linn. 1. detsembril 1999 liideti Pärnu Linnakohus Pärnu Maakohtuga.

                                               

Pärnu Maakohus

Pärnu Maakohus on esimese astme kohus Eestis asukohaga Pärnus. Kohtu esimees on Rubo Kikerpill ja kohtudirektori ülesandeid täidab Elari Udam. Pärnu maakohtus töötab 21 kohtunikku. Pärnu Maakohtul on viis kohtumaja: Kuressaare kohtumaja asukohaga Lossi 2, Kuressaare Paide kohtumaja asukohaga Tallinna 18, Paide. Haapsalu kohtumaja Rapla kohtumaja asukohaga Sauna 5, Rapla Pärnu kohtumaja

                                               

Saare Maakohus

Saare Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Kuressaare, Lossi tänav 2. 1. jaanuaril 2006 liideti Saare Maakohus Pärnu Maakohtuga. Kohtu töö jätkus samal aadressil Kuressaare kohtumajas.

                                               

Sillamäe Linnakohus

Sillamäe Linnakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus, mis asus Sillamäel aadressil Pavlovi tänav 4. Kohtu tööpiirkond oli Sillamäe linn. 1. detsembril 1999 liideti Sillamäe Linnakohus Ida-Viru Maakohtuga.

                                               

Tartu Linnakohus

Tartu Linnakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Tartu, Ülikooli tänav 5. Kohtu tööpiirkond oli Tartu linn. Tartu Linnakohtu liitmist Tartu Maakohtuga kavandati 1. detsembrist 1999, kuid vastav muudatus jõustus 1. jaanuaril 2000.

                                               

Valga Maakohus

Valga Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Valga, Vabaduse tänav 10. 1. jaanuaril 2006 liideti Valga Maakohus Tartu Maakohtuga. Kohtu töö jätkus samal aadressil Valga kohtumajas.

Viljandi Maakohus
                                               

Viljandi Maakohus

Viljandi Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Viljandi, Posti tänav 22. 1. jaanuaril 2006 liideti Viljandi Maakohus Tartu Maakohtuga.

Viru Maakohus
                                               

Viru Maakohus

Viru Maakohus on esimese astme kohus Eestis, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna piirkonnas. Viru Maakohtul on kolm kohtumaja: Jõhvi kohtumaja asukohaga Kooli tänav 2a, Jõhvi ja Narva kohtumaja asukohaga 1. Mai 2, Narva, Rakvere kohtumaja asukohaga Rohuaia tänav 8, Rakvere.

                                               

Võru Maakohus

Võru Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressil Võru, Vabaduse tänav 13. 1. jaanuaril 2006 liideti Võru Maakohus Tartu Maakohtuga. Kohtu töö jätkus samal aadressil Võru kohtumajas.

Users also searched:

...
...
...