Back

ⓘ Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring. Integratsiooni monitooringuid korraldatakse ..
                                     

ⓘ Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring. Integratsiooni monitooringuid korraldatakse üle Eesti alates 2000. aastast. Sihtrühmad, keda monitooringu raames küsitletakse on eestlased, eesti keelest erineva emakeelega püsielanikud ning alates 2017. aastast uussisserändajad. Monitooringu peamised uurimisvaldkonnad, mis puudutavad eri rahvusest inimeste elu Eestis, on haridus, tööturg, meedia, vähemusrahvuste ja etniliste gruppide keel ja kultuur, võrdne kohtlemine, kodakondsus, keeleõpe ja uussisserändajate kohanemine. Monitooringus kasutatakse peamise uurimismeetodina kvalitatiivset uurimismeetodit. Monitooringu tulemused annavad sissevaate Eesti lõimumispoliitika ja lõimumisprotsesside kohta.

                                     

1.1. Monitooringute tulemused 2017. aasta tulemused

Murekohad:

 • Teisest rahvusest elanike positsioon Eesti tööturul on eestlastega võrreldes halvem, eriti puudutab see naisi.
 • Usaldus riigiinstitutsioonide vastu on teistest rahvustest inimestel jätkuvalt madalam kui eestlastel.
 • Eestlased ja teisest rahvusest elanikud toimetavad peamiselt oma keeleruumis.
 • Määratlemata kodakondsusega isikute soov omandada Eesti kodakondsus on hakanud langema.

Paranenud näitajad:

 • Enamik Eesti elanikke pooldab selgelt eestikeelse õppega alustamist juba lasteaias ja toetus keelepõhisele eristamisele hariduses on langemas.
 • Suur osa uussisserändajatest on Eesti eluga hästi kohanenud.
 • Neli inimest viiest olid nõus, et nad on keskmise või tugeva riigiidentiteedi kandjateks.
 • Teistest rahvustest inimeste eesti keele oskus on paranemas ja vajadus eesti keele järele on suurenemas nii vabal ajal kui ka tööl.
                                     

1.2. Monitooringute tulemused 2015. aasta tulemused

Murekohad:

 • Ida-Virumaa lõimumisnäitajad on nõrgad.
 • Rahvusgruppide vahel on suurenenud sotsiaal-majandusliku ja poliitilise ebavõrdsuse tajumine, mistõttu nähakse näiteks venekeelsete koolide reformeerimise tulemusi negatiivses võtmes.
 • Eestivenelaste tervikgrupi usaldus Eesti riigiinstitutsioonide vastu on eestlastega võrreldes oluliselt madalam, eriti puudutab see vanemat põlvkonda.
 • Määratlemata kodakondsusega isikute hulk väheneb aeglaselt, kuigi nende seas on palju Eestis sündinud ja eesti keelt heal tasemel oskavaid noori.

Paranenud näitajad:

 • Eesti keele oskus vähemusrahvuste seas paraneb ja keele oskuse positiivne sümboolne tähendus suureneb.
 • Varasemate monitooringutega võrreldes on eestlaste suhtumine kodakondsusnõuete leevendamisse muutunud toetavamaks.
 • Teistest rahvustest noorte usaldus riigiinstitutsioonide vastu on lähedane eestikeelsete noorte omale.
 • Eestivenelaste kuuluvustunne ja eestlaste kaasamisvalmidus on suurenenud.
                                     

2. Eesti lõimumispoliitika

Eesti lõimumispoliitika tähtsaim alusdokument on valdkondlik arengukava "Lõimuv Eesti 2020", mis sõnastab rahvastiku ühtsustamisele kaasaaitavad eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Tähtsaim saavutus uusisserändajate toetamiseks on kohanemisprogramm. Lõimumisest ülevaate saamiseks korraldataksegi Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring.

                                     

3. Viited

 • Eesti Ühiskonna Integratsiooni monitooring 2011
 • Eesti Ühiskonna Integratsiooni monitooring 2017
 • Eesti Ühiskonna Integratsiooni monitooring 2015
 • Eesti Ühiskonna Integratsiooni monitooring 2008
                                     
 • ja ühiskonna vahel. Kaks Eestit. Tallinn, 2002 Äri alustamine. Tallinn, 2002 Eesti demokraatia arengu monitooring Tallinn, 2006 Integratsiooni monitooring
 • sisuks on Eesti riiki kuuluvuse tähtsustamine ning selle väärtuste ja sümbolite jagamine. Monitooring on järeldanud, et Eestis sõltub integratsiooni edukus

Users also searched:

...
...
...