Back

ⓘ Riigikogu ..
                                               

222 kiri

222 kiri on 2017. aasta juunis avaldatud 222 Eesti kultuuritegelase kiri, milles palutakse Riigikogu kiirraudteeprojekti Rail Baltic leping jätta ratifitseerimata selle mittemõistlikkuse tõttu Eestile. Kirja eestvedajaid oli Toomas Kiho. Kiri ilmus 12. juunil 2017 ajalehes Postimees. Riigikogu ratifitseeris lepingu kirjast hoolimata.

                                               

400 kiri

400 haritlase kiri Rail Balticu seaduse tühistamiseks on avalik kiri, mis ilmus ajalehes Postimees 10. aprillil 2018. Avaldatud ka väljaandes Avalik Eesti. Selles põhjendatakse, miks on mõistlik Rail Balticu ratifitseerimisseadus tühistada.

                                               

Eesti-Armeenia parlamendirühm

Eesti-Armeenia parlamendirühm on Eesti Riigikogu saadikurühm, mille eesmärk on tõhustada kahepoolset suhtlemist Armeenia parlamendiga. Parlamendirühma tegevus on suunatud Eesti Vabariigi välispoliitiliste eesmärkide elluviimisele ja Eesti tutvustamisele välismaal. Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees on Reformierakonna liige Mati Raidma, aseesimees Keskerakonna liige Lauri Laasi. Rühma kuuluvad Igor Gräzin, Tõnu Juul, Aivar Kokk, Peeter Laurson, Maret Maripuu, Juku-Kalle Raid, Reet Roos, Neeme Suur, Ester Tuiksoo ja Urbo Vaarmann. Eesti-Armeenia parlamendirühma on pärast Riigikogu valimi ...

                                               

Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu

Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu, mitteametlikult tuntud ka kui Maanõukogu, Eesti Maanõukogu, Maapäev, Eestimaa kubermangu ajutine semstvonõukogu, oli 1917. aastal Eestimaa kubermangu linna- ja vallavolikogude esindajatest moodustatud omavalitsusorgan. Alates 1918. aasta novembrist kuni Asutava Kogu kokkutulekuni 1919. aasta aprillis tegutses Maanõukogu Eesti Vabariigi rahvaesindusena.

                                               

Euroopa Liidu asjade komisjon

Euroopa Liidu asjade komisjon) on Riigikogu alatine komisjon, "millel on Riigikogus Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. Erinevalt teistest alatistest komisjonidest võivad Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kuuluda samal ajal mõnda muusse alatisse komisjoni. Samuti võivad sellesse komisjoni kuuluda Riigikogu juhatuse liikmed. Komisjoni seisukohtadest juhindub Euroopa Liidu küsimustes ka Vabariigi Valitsus."

                                               

I Riigivolikogu

Riigivolikogu I koosseis valiti 24. ja 25. veebruaril 1938. Valitsust toetava Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinde kandidaadid said 54 saadikukohta, opositsioon 26 kohta. Hiljem läksid veel 10 opositsiooni saadikut Rahvarindesse üle. Kuna igast valimisringkonnast valiti ainult üks liige, siis puudus tal Riigivolikogu koosseisust väljalangemise korral asendaja. Sel juhul tuli korraldada täiendav Riigikogu valimine. Need toimusid: Riigivolikogu täiendav valimine 9. valimisringkonnas 1.–2. oktoober 1939 Valimiste Peakomitee 5.09.1939 otsus – RT 1939, 76, 609. Põhjuseks Aleksander Abeni väljalan ...

                                               

Isikumandaat

Isikumandaat on Eestis Riigikogu valimistel ringkonnas võidetud mandaat. Kandidaadi häälte arv peab olema vähemalt kvoot = ringkonnas kehtivad hääled / kohtade arv ringkonnas. Isikumandaadiks peetakse ka segavalimissüsteemides, näiteks Saksamaal ja Uus-Meremaal enamusvalimiste osast võidetud kohta.

                                               

Parlamendirühm

Parlamendirühm on Riigikogu liikmete rühm, mis tegeleb teise riigi parlamendiga suhtlemise tõhustamise, Eesti välispoliitiliste eesmärkide elluviimise ja Eesti tutvustamise toetamisega selles riigis. Parlamendirühm luuakse Riigikogu liikme algatusel kokku kutsutud asutamiskoosolekul, liikmete arv ei ole piiratud. Parlamendirühmad registreerib Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma juhatus.

                                               

Riigikogu esimene aseesimees

Riigikogu esimene aseesimees on Riigikogu juhatuse liige. Ta asendab riigikogu esimeest tema äraolekul, tema volituste peatumise korral Vabariigi Presidendi ülesannete täitmise ajaks ning riigikogu esimehe volitusel. Riigikogu kahel aseesimehel on oma büroo. Praegune riigikogu I aseesimees on Hanno Pevkur, kes valiti Riigikogus 8. veebruaril 2021.

                                               

Riigikogu keskkonnakomisjon

Riigikogu keskkonnakomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis "menetleb riigi keskkonnapoliitikat ja -kaitset, loodusressursside kasutamist ja looduskaitset, sh keskkonnaalaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimist käsitlevaid eelnõusid". Oma töövaldkonna piires kontrollib komisjon ka Eesti valitsuse tegevust.

                                               

Riigikogu kultuurikomisjon

Riigikogu kultuurikomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis "tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega. Selleks valmistab ta ette seaduste ja otsuste arutelusid Riigikogus". Oma töövaldkonna piires kontrollib komisjon ka Eesti valitsuse tegevust.

                                               

Riigikogu maaelukomisjon

Riigikogu maaelukomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis "suunab seadusandlikku tegevust ning arenguid maaelu- ja regionaalpoliitika, põllumajanduse, kalanduse, toidu, taime- ja loomakaitse, kohaliku omavalitsuse korralduse ning maareformi ja -korralduse valdkonnas". Oma töövaldkonna piires kontrollib komisjon ka Eesti valitsuse tegevust.

                                               

Riigikogu riigikaitsekomisjon

Riigikogu riigikaitsekomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis "tegeleb riigi julgeolekut ja kaitset reguleerivate eelnõudega, kontrollib oma valdkonna piires täidesaatva võimu teostamist ning osaleb riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel.".

                                               

Riigikogu sotsiaalkomisjon

Riigikogu sotsiaalkomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis "tegeleb töövaldkonda, sotsiaalhoolekannet, sotsiaalkindlustust ja tervishoidu reguleerivate eelnõudega. Peale selle kontrollib komisjon oma töölõigus valitsuse tegevust, algatab juhtivkomisjonina ise seadus- ja otsuse eelnõusid ning olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelusid."

                                               

Riigikogu teine aseesimees

Riigikogu teine aseesimees on Riigikogu juhatuse liige. 8. veebruaril 2021 toimunud Riigikogu juhatuse valimiste kohaselt on Riigikogu teine aseesimees Reformierakonna liige Hanno Pevkur. Riigikogu II aseesimehel on üks palgaline abi. Vastavalt Riigikogu juhatuse otsusele on aseesimehel õigus ka nõunikule ja sekretärile.

                                               

Riigikogu Toimetised

Riigikogu Toimetised on Riigikogu Kantselei välja antav Riigikogu jätkväljaanne. RiTO ilmub aastast 2000 ja sagedusega kaks korda aastas. RiTO peatoimetaja on Mart Raudsaar alates 29. köitest. Varem olid RiTO peatoimetajad Aare Kasemets 1.–3. köide, Aivar Jarne 4.–10. köide ja Helle Ruusing 11.–28. köide.

                                               

Riigikogu õiguskomisjon

Riigikogu õiguskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, "mille tööala on väga ulatuslik. Ta tegeleb eraõiguse, kriminaalõiguse- ja sisejulgeolekualaste eelnõudega, samuti politsei- ja piirivalveteenistust ning päästeteenistust reguleerivate eelnõudega. Komisjoni tööalas on ka advokaatide, notarite, vandetõlkide, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevust korraldavad seadused ning valitsuse tegevuse ja reformide rakendamise kontroll oma valdkonnas piires."