Back

ⓘ Eesti ühiskond - Rolf Jensen, Eesti Lastefond, Säästev Eesti 21, Raimund Hagelberg, Eesti Rahvamajade Ühing, Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring ..
                                               

Rolf Jensen

Rolf Jensen on taani futuroloog. 1984. aastal asus ta tööle Kopenhaageni Tuleviku-uuringute Instituudis ning 1988. aastast kuni 31. märtsini 2001 oli selle instituudi direktor. Ta on nõustanud paljusid ettevõtteid ja riigiasutusi. Näiteks on ta koolitanud selliste firmade nagu Nordea, Peugeot ja Carat ning ka Soome tulevikukeskuse ja Brasiilia turismiministeeriumi töötajaid. Jensen kuulub Euroopa Tulevikukonverentsi Juhatuse Nõukogu nõunike hulka. Ta on kirjutanud mitu tulevikuühiskonda kirjeldavat raamatut. 2000. aastal ilmus eesti keeles tema "Unelmate ühiskond".

                                               

Eesti Lastefond

SA Eesti Lastefond on 12. veebruaril 1988 rajatud sihtasutus, vanim järjepidevalt lastekaitsega tegelev organisatsioon Eestis. Eesti Lastefondi eesmärk on arendada lastekaitset, kujundada Eestis lastesõbralik ühiskond ning aidata kaasa ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamisele. Fondi juurest on saanud alguse mitmed teisedki lastekaitsega tegelevad mittetulundusühingud, näiteks puuetega laste vanemate ühendused, Eesti Logopeedide Liit ja Vanalinna Hariduskolleegium. ELF-i juhib nõukogu, mille esimees on Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglate võrgustumise projektijuht Meelis Roosimägi. Fon ...

                                               

Säästev Eesti 21

Säästev Eesti 21 ehk Eesti agenda 21 on Eesti jätkusuutliku arengu riiklik strateegia kuni 2030. aastani. SE 21 on säästva arengu pikaajaline raamdokument, mis kiideti Riigikogus heaks 14. septembril 2005. Strateegia väljatöötamisel tegid koostööd erinevate valdkondade teadlased ja mitmed huvirühmad. SE 21 ei ole suunatud üksnes keskkonnakaitselistele ja ökoloogilistele aspektidele, vaid on kogu Eesti ühiskonnaelu haarav arengukava. SE 21 põhimõtteks on ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukuse nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega.

                                               

Raimund Hagelberg

1946. aastal lõpetas ta Tallinna Reaalkooli ning 1950. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna, millele järgnes samas aspirantuur. 1954. aastal kaitses ta kandidaadi- ja 1967. aastal doktoritöö, mis mõlemad käsitlesid panganduse ja majandusanalüüsi probleeme. Aastatel 1953–1954 oli ta Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi nooremteadur, 1954–1982 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna vanemõpetaja, dotsent ja professor. Alates 1995. aastast oli Raimund Hagelberg Tartu Ülikooli emeriitprofessor. 1981. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks majandustead ...

                                               

1972

29. detsember – päästeti 13. oktoobril Andides toimunud lennuõnnetuse 16 ohvrit. Hiljem selgus, et nad jäid ellu tänu surnud kaaslaste söömisele. 7. detsember – Apollo 17 startis Kennedy Kosmosekeskusest Apollo programmi viimasele mehitatud Kuu- missioonile.

                                               

Eesti Rahvamajade Ühing

Eesti Rahvamajade Ühing on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb rahvamajadega seotuga. Ühing loodi aprillis 2006. Ühingu juhatuse esimees on Ülle Välimäe.

                                               

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring. Integratsiooni monitooringuid korraldatakse üle Eesti alates 2000. aastast. Sihtrühmad, keda monitooringu raames küsitletakse on eestlased, eesti keelest erineva emakeelega püsielanikud ning alates 2017. aastast uussisserändajad. Monitooringu peamised uurimisvaldkonnad, mis puudutavad eri rahvusest inimeste elu Eestis, on haridus, tööturg, meedia, vähemusrahvuste ja etniliste gruppide keel ja kultuur, võrdne kohtlemine, kodakondsus, keeleõpe ja uussisserändajate kohanemine. ...

                                               

Eestis kadunud isikud

Eestis kadunud isikud on Eestis teadmata kadunuks jäänud inimesed, kelle elusoleku ega surma kinnituseks pole leitud piisavalt tõendeid. Mitmeid kaotsi läinud inimesi on tulemusteta otsitud taga aastaid. Igal aastal jääb Eestis kadunuks kuni 20 inimest. Suurem jagu juhtumitest on Tallinnas ja Harjumaal, kus aastas kuulutatakse kadunuks 50–60 inimest Eestis kokku umbes 200 juhtumit aastas, neist 85 protsenti leitakse aga üles. Mujal on kadunute hulk väiksem. 18. veebruaril 2013 kinnitas Eesti siseminister Ken-Marti Vaher riigikogu ees esinedes, et üle kümne päeva kadunud inimesi oli sel aja ...

                                               

Hälbiva käitumise uuringud

Hälbiva käitumiste uuringud on uuringud, mille eesmärk on saada infot nii hälbiva käitumise leviku kohta, kuid ka leida seoseid eri sotsiaalsete tegurite ja hälbiva käitumise vahel. Uuringute eesmärgiks on koguda teadmisi, et arendada välja vajaduspõhiseid teenuseid ja kaasajastada kriminoloogilisi teooriad. Kuigi teatud hälbiva käitumise kohta saab infot ka olemasolevast ametlikust statistikast, on siiski oluline läbi viia hälbiva käitumise uuringuid, et saada nähtuse kohta adekvaatsemat ülevaadet. Kogutud info analüüs aitab välja töötada praktilisi soovitusi mitmete sotsiaalsete probleem ...

                                               

Johannes Mihkelsoni Keskus

Johannes Mihkelsoni Keskus on Eesti mittetulundusühing. Keskus asutati 23. septembril 1993 Tartus. Keskus on nimetatud Eesti juristi ja poliitiku Johannes Mihkelsoni järgi. Keskuse põhikirja järgi on keskuse eesmärk "aidata kodanikukoolituse ja täiskasvanute koolituse, poliitilise ja õigusalase nõustamise ning kirjastustegevuse kaudu kaasa Eesti ühiskonna tasakaalustatud ja demokraatlikule arengule". Eesmärgi saavutamiseks korraldab keskus nt kursuseid, seminare, konverentse, harrastusringe, vabaharidusõhtuid. Keskuse juhataja on Veronika Varep.

                                               

Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on 2011. aastal Tallinnas asutatud Eesti sihtasutus. Sihtasutuse juhatuse esimees on jurist Varro Vooglaid. Põhikirja järgi on sihtasutuse eesmärk "seista kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi ning omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades". Sihtasutus oli vastu kooseluseaduse vastuvõtmisele.

                                               

Presidendi kärajad

Presidendi kärajad on üritus, kus Eesti arvamusliidrid, tipp-poliitikud ja teised tähelepanuväärsed ühiskonnategelased arutlevad eeskätt Eesti tuleviku üle. Üritust korraldab Presidendi Mõttekoda. Esimesed kärajad toimusid Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese eestvedamisel 2007 Pärnus. Presidendi järgi ka ürituse nimi. Näiteks 2015 oli ürituse läbiv teema "Millist Eestit jõuame pidada?".

                                               

Vao pagulaskeskus

Vao pagulaskeskus on pagulasi majutav asutus, mis asub Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Vao külas. Keskus avati 2014. 1. veebruari 2019 seisuga elas keskuses 34 pagulast. Kõige rohkem on Süüriast, Gruusiast, Venemaalt, Iraanist ja Aserbaidžaanist pärit inimesi.

                                               

Vägeva pagulaskeskus

Vägeva pagulaskeskus on pagulasi majutav asutus, mis asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Vägeva külas. 1. veebruari 2019 seisuga elas keskuses 13 pagulast. Need pagulased on pärit Egiptusest, Albaaniast, Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast, Indiast ja Ukrainast.

                                               

Õnnepank

Õnnepank on Eesti portaal, kus registreerunud kasutajad saavad teineteisele mistahes heasid tegusid teha. Kui kellegi abipalve täidetakse, siis saadakse "raha", milleks on Tänutähed. Portaali haldab MTÜ Õnnepank. Õnnepanga asutas 2008 Aire Kivi.

Users also searched:

...
...
...